Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty

Postup pri uplatňovaní reklamácií (Reklamačný poriadok)

1. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru je možné si uplatniť ( t.j. tovar reklamovať) počas záručnej doby v niektorej z prevádzok predávajúceho na Kavečianskej ceste č. 8/A, na Kavečianskej ceste č. 4 alebo na Južnej triede č. 74 v Košiciach. Akékoľvek práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zanikajú, ak sa riadne neuplatnia u predávajúceho v záručnej dobe. Záručná doba je v zásade 24 mesiacov.

2. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú u predávajúceho len v prípade, že sú splnené súčasne všetky jej náležitosti, t.j. :

  • reklamácia je uplatnená v záručnej dobe
  • reklamácia je uplatnená písomne s presným popisom vady tovaru, s uvedením nároku, ktorý si kupujúci uplatňuje ( napr. zľava z kúpnej ceny, výmena tovaru za iný a pod.), a s presným označením kupujúceho, vrátane kontaktnej adresy. Kupujúci môže uviesť aj svoju kontaktnú e-mailovú adresu a telefónne číslo. Písomná forma reklamácie je zachovaná aj v prípade, že je s kupujúcim spísaný reklamačný protokol. Reklamačný protokol je predávajúci povinný spísať s kupujúcim vždy, ak tovar kupujúci reklamuje osobne priamo v jeho prevádzke kedykoľvek počas doby, kedy je prevádzka otvorená. Jedno vyhotovenie reklamačného protokolu s potvrdením presného dátumu uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný kupujúcemu vydať.
  • predávajúcemu je predložený doklad o kúpe tovaru u predávajúceho. Takýmto dokladom je doklad z registračnej pokladne predávajúceho, alebo faktúra na tovar vystavená predávajúcim a doklad o jej úhrade,
  • reklamovaný tovar (vrátane príslušenstva a dokladov vzťahujúcich sa na tovar) je kompletný a predložený predávajúcemu a
  • ak kupujúci reklamuje tovar v záručnej dobe, ktorá presahuje zákonnú záručnú dobu, ak je spolu s tovarom predložený aj záručný list potvrdený predávajúcim.

3. Reklamáciu je možné uplatniť si u predávajúceho osobne, alebo zaslaním písomnej reklamácie (vrátane zaslania e-mailom) a zaslaním tovaru a ostatných požadovaných dokladov uvedených v bode 2 predávajúcemu na adresu Kavečianska cesta č. 8/A, 040 01 Košice na dobierku, alebo kuriérskou službou. Reklamácia sa považuje za uplatnenú u predávajúceho až doručením posledného z požadovaných dokumentov, resp. tovaru.

4. Predávajúci je povinný pri riadnom uplatnení reklamácie kupujúcemu vydať o uplatnení reklamácie potvrdenie, a to vo forme vydania jedného vyhotovenia spísaného reklamačného protokolu, alebo osobitným listom alebo e-mailom doručovaným bezodkladne po riadnom uplatnení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5. Po riadnom uplatnení reklamácie predávajúceho je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to s prihliadnutím na povahu uplatňovanej vady. V jednoduchých prípadoch je možné určiť spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne ( napr. už v spísanom reklamačnom protokole), v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. O určení spôsobu vybavenia reklamácie bude kupujúci oboznámený v zákonnej lehote písomne listom, alebo e-mailom na kontaktnú adresu uvedenú v reklamácii kupujúceho.

6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne po určení spôsobu jej vybavenia, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie.

7. Ak má tovar odstrániteľnú vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie.

8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia odstrániteľnej vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9. V prípade opätovného vyskytnutia sa tej istej odstrániteľnej vady po oprave tovaru, alebo v prípade výskytu väčšieho počtu odstrániteľných vád, pre ktoré nemôže kupujúci tovar riadne užívať, má kupujúci právo od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

10. Ak má tovar neodstrániteľnú vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, a pre túto vadu tovar nemožno riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

11. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru kupujúcemu, odoslaním písomnej výzvy kupujúcemu na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. K odoslaniu písomnej výzvy kupujúcemu na prevzatie plnenia dôjde na kontaktnú adresu kupujúceho uvedenú v písomnej reklamácii spravidla až po tom, čo si kupujúci neprevezme opravený tovar, nový tovar, kúpnu cenu alebo zľavu z kúpnej ceny na základe avíza predávajúceho zaslaného mu e-mailom, alebo sms – správou.

12. V prípade, že riadne uplatnená reklamácia nebude zo strany predávajúceho vybavená najneskôr do 30 dní od jej riadneho uplatnenia, je kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

13. Doba od riadneho uplatnenia reklamácie až do vybavenia reklamácie sa nezapočítava do záručnej doby. Ak dôjde v súvislosti s vybavením reklamácie k výmene tovaru, alebo niektorej jeho časti či príslušenstva, na vymenený tovar, jeho súčasť alebo príslušenstvo začína plynúť nová záručná doba.

14. V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu náklady účelne vynaložené na riadne uplatnenie reklamácie, ak budú uplatnené v zákonnej lehote. Náhrada účelne vynaložených nákladov má byť poskytnutá kupujúcemu do 15 dní od ich riadneho uplatnenia a riadneho preukázania ich výšky.

Registrácia veľkoobchodného zákazníka

Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty

Výrobcovia

Všetci výrobcovia
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe