Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty

Postup pri uplatňovaní reklamácií (Reklamačný poriadok)

1. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru si kupujúci môže  uplatniť u predávajúceho  (t.j. tovar reklamovať)  počas záručnej doby. Záručná doba je v zásade 24 mesiacov s výnimkami, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov.    Ak bola kupujúcemu poskytnutá zo strany predávajúceho dlhšia záručná doba, potom platí záručná doba  uvedená kupujúcemu v písomnom  záručnom  liste.    

2.  Reklamáciu  si môže kupujúci uplatniť u predávajúceho osobne v niektorej z jeho predajných prevádzok  na Kavečianskej ceste č. 8/A, na Kavečianskej ceste č. 4, alebo na Južnej triede č. 74 v Košiciach. V prípade osobnej reklamácie bude s kupujúcim spísaný reklamačný protokol. Písomná reklamácia kupujúceho môže byť predávajúcemu aj zaslaná, a to  poštou na adresu jeho sídla, alebo e-mailom na emailovú adresu predávajúceho v spojení so zaslaním tovaru a ostatných potrebných dokladov uvedených v bode 3  na adresu  Kavečianska cesta č. 8/A, 040 01 Košice  poštou,   kuriérskou či zasielateľku  službou.

3. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú u predávajúceho len v prípade, že sú súčasne splnené  všetky nasledovné  náležitosti :

  • reklamácia je uplatnená v zákonnej záručnej dobe,
  • reklamácia obsahuje označenie kupujúceho, vrátane jeho kontaktnej adresy. Je vítané, aby reklamácia obsahovala aj  kontaktnú e-mailovú adresu a telefónne číslo kupujúceho,
  • reklamácia je uplatnená písomne s presným popisom vady tovaru a s uvedením nároku, ktorý si kupujúci uplatňuje ( napr. zľava z kúpnej ceny, výmena tovaru za iný a pod.),
  • predávajúcemu je predložený doklad o kúpe tovaru u predávajúceho ( napr.  faktúra na tovar vystavená predávajúcim a doklad o jej úhrade),
  • predávajúcemu je predložený kompletný reklamovaný tovar (vrátane príslušenstva a dokladov vzťahujúcich sa na tovar)
  • a ak kupujúci reklamuje tovar v záručnej dobe, ktorá presahuje zákonnú záručnú dobu, ak je spolu s tovarom predložený aj záručný list potvrdený predávajúcim.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú u predávajúceho až doručením poslednej  z požadovaných náležitostí ( doručením posledného dokumentu a/alebo tovaru..

4. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu po  riadnom uplatnení reklamácie potvrdenie o jej uplatnení,  a to vo forme vydania jedného vyhotovenia spísaného reklamačného protokolu,  osobitným listom, alebo e-mailom. Tieto poskytne alebo  doručí kupujúcemu bezodkladne po riadnom uplatnení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5. Po riadnom uplatnení reklamácie je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie s prihliadnutím na povahu uplatňovanej vady tovaru. V jednoduchých prípadoch je možné určiť spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne ( napr. už v spísanom reklamačnom protokole), v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. O určení spôsobu vybavenia reklamácie bude kupujúci oboznámený v zákonnej lehote písomne listom, alebo e-mailom na kontaktnú adresu uvedenú v reklamácii kupujúceho.

6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne po určení spôsobu jej vybavenia, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie.

7. Ak má tovar odstrániteľnú vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie.

8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia odstrániteľnej vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9. V prípade opätovného vyskytnutia sa tej istej odstrániteľnej vady po oprave tovaru, alebo v prípade výskytu väčšieho počtu odstrániteľných vád, pre ktoré nemôže kupujúci tovar riadne užívať, má kupujúci právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy  a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

10. Ak má tovar neodstrániteľnú vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, a pre túto vadu tovar nemožno riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

11. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru kupujúcemu, odoslaním písomnej výzvy kupujúcemu na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. K odoslaniu písomnej výzvy kupujúcemu na prevzatie plnenia dôjde na kontaktnú adresu kupujúceho uvedenú v písomnej reklamácii spravidla až po tom, čo si kupujúci neprevezme opravený tovar, nový tovar, kúpnu cenu alebo zľavu z kúpnej ceny na základe avíza predávajúceho zaslaného mu e-mailom, alebo sms – správou.

12. V prípade, že riadne uplatnená reklamácia nebude zo strany predávajúceho vybavená najneskôr do 30 dní od jej riadneho uplatnenia, je kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť  a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

13. Doba od riadneho uplatnenia reklamácie až do vybavenia reklamácie sa nezapočítava do záručnej doby. Ak dôjde v súvislosti s vybavením reklamácie k výmene tovaru, alebo niektorej jeho časti či príslušenstva, na vymenený tovar, jeho súčasť alebo príslušenstvo začína plynúť nová záručná doba.

14. V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu náklady účelne vynaložené na riadne uplatnenie reklamácie, ak budú uplatnené v zákonnej lehote. Náhrada účelne vynaložených nákladov má byť poskytnutá kupujúcemu do 15 dní od ich riadneho uplatnenia a riadneho preukázania ich výšky.

Obrázok

Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty

Výrobcovia

Všetci výrobcovia
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe