Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty

Odstúpenie od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu

Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu

1.1.  Kupujúci má  v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku ( ďalej len „ zákon“)    právo odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu od  kúpnej zmluvy uzatvorenej vrámci internetového obchodu  prostredníctvom webového sídla  predávajúceho. Toto právo sa bez  akýchkoľvek  obmedzení vzťahuje  na  kúpený typizovaný tovar ( v ponuke predávajúceho označovaný ikonou „tovar skladom“).  V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona    ale  kupujúci  nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy na tovar  vyrábaný  na základe osobitnej požiadavky (objednávky) kupujúceho, t.j. na taký tovar, ktorý je v ponuke predávajúceho označovaný ako „ tovar na objednávku“.

1.2.   Kupujúci má právo na písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy na typizovaný tovar uzatvorenej prostredníctvom webového sídla predávajúceho   v lehote do 14 dní počítajúc odo dňa  prevzatia tovaru. Písomne odstúpiť od takejto zmluvy môže kupujúci bez uvedenia dôvodu  aj skôr, t.j. ešte pred  prevzatím tovaru.  

1.3.   Od  uzatvorenej kúpnej zmluvy  je možné písomne odstúpiť vcelku,  ohľadom všetkého  typizovaného tovaru zakúpeného jednou kúpnou zmluvou,  alebo   len čiastočne ohľadom  niektorého zo zakúpeného typizovaného tovaru. Odstúpenie od zmluvy preto  musí obsahovať presnú špecifikáciu tovaru, ohľadom ktorého kupujúci od zmluvy odstupuje uvedením číselného označenia konkrétneho tovaru podľa ponuky predávajúceho a vymedzením  počtu kusov tovaru, ktorého  sa odstúpenie od zmluvy  týka.   Odstúpenie od zmluvy musí byť jednoznačné,  zrozumiteľné , obsahujúce  odstupujúci  prejav vôle kupujúceho.  Kupujúci je oprávnený použiť vzorovú formuláciu odstúpenia od zmluvy, ktorú mu predávajúci ponúka na svojom webovom sídle ako formulár  na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

1.4.  Písomné odstúpenie od zmluvy môže kupujúci  uskutočniť najneskôr v 14 dňovej lehote  elektronicky prostredníctvom  webového sídla predávajúceho,  osobitným  e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho, alebo poštou  na doručovaciu adresu predávajúceho, ktorá je totožná s adresou sídla uvedeného v obchodnom registri. Ak je odstúpenie od zmluvy zasielané predávajúcemu poštou, považuje sa zákonná lehota za dodržanú aj v prípade, že odstúpenie od zmluvy doručené predávajúcemu bolo v zákonnej lehote podané na poštovú prepravu.

1.5. Včasné odstúpenie kupujúceho od zmluvy na konkrétny typizovaný tovar je účinné momentom  doručenia  písomného odstúpenia  predávajúcemu. Týmto momentom sa uzatvorená kúpna zmluva od počiatku zrušuje ohľadom toho  tovaru, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka.

1.6. Predávajúci je povinný do 14 dní od  účinnosti odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby za špecifikovaný tovar, ktoré od neho predávajúci prijal na základe zrušenej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, a to vrátane dodacích poplatkov vzťahujúcich sa na dodávku  špecifikovaného tovaru, nie však skôr (predtým), ako je predávajúcemu zo strany kupujúceho vrátený kompletný tovar vrátane jeho príslušenstva a všetkých dokladov na tento tovar sa vzťahujúcich  ( záručný list, návod na obsluhu a pod.).

1.7. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu kompletný tovar (vrátane jeho príslušenstva a všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tento tovar)  do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, a to  na svoje vlastné náklady bez práva na ich náhradu od predávajúceho.   Po vrátení tovaru predávajúcemu budú kupujúcemu zo strany predávajúceho vrátené  platby vzťahujúce sa na tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa strany nedohodnú inak.

1.8. Predávajúci je povinný prevziať od kupujúceho vrátený tovar, ak:

  • sa jedná o tovar typizovaný,
  • ide o tovar,  ohľadom ktorého došlo k včasnému odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho,
  • ak bol tento tovar  vrátený ako kompletný ( vrátane príslušenstva a dokladov na tovar sa vzťahujúcich)  
  • a súčasne ak  bol tovar vrátený v 14 dňovej lehote po účinnosti odstúpenia od zmluvy.

Prevzatie iného tovaru,  prevzatie nekompletného tovaru, a/alebo  prevzatie tovaru  po uplynutí 14 dňovej lehoty na vrátenie  môže predávajúci odmietnuť.  V takomto prípade  stráca  kupujúci nárok na vrátenie  tovaru predávajúcemu.  Rovnako kupujúci stráca nárok  na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny a dodacích poplatkov zo strany  predávajúceho.

1.9. Predávajúci môže kupujúcemu po odstúpení od kúpnej zmluvy vzťahujúcom sa na konkrétny  typizovaný tovar  písomne navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. V takomto prípade nie je kupujúci povinný sám vracať predávajúcemu tovar v 14- dňovej lehote na svoje náklady,  predávajúci v takomto prípade nie je oprávnený podmieňovať vrátenie všetkých platieb kupujúcemu vrátením tovaru. Na vyzdvihnutie tovaru predávajúcim alebo ním poverenou osobou však nemá kupujúci automaticky právny nárok.

1.10. Kupujúci zodpovedá v prípade odstúpenia od zmluvy a následného vrátenia  tovaru  predávajúcemu  za zníženie hodnoty tovaru.  Kupujúci zodpovedá za také zníženie hodnoty, ktoré vzniklo v dôsledku  zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie

Obrázok

Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty

Výrobcovia

Všetci výrobcovia
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe