Odstúpenie od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu

Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu

  1. Predávajúci poučuje kupujúceho o tom, že vzhľadom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim na diaľku pri internetovom obchode, má právo na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 7 pracovných dní počítajúc odo dňa prevzatia tovaru.

  2. Odstúpene od zmluvy je možné uskutočniť písomným prejavom doručeným predávajúce v zákonnej lehote. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho je možné uskutočniť aj e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho. Ak je ostúpenie od zmluvy zasielané predávajúcemu poštou, považuje sa zákonná lehota dodržaná aj v prípade, že odstúpenie od zmluvy doručené predávajúcemu bolo v zákonnej lehote podané na poštovú prepravu.

  3. Včasné odstúpenie kupujúceho od zmluvy je účinné momentom jeho doručenia predávajúcemu. Týmto momentom sa uzatvorená kúpna zmluva od počiatku zrušuje.

  4. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu kompletný tovar, vrátane jeho príslušenstva a všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tento tovar ( záručný list, návod na obsluhu a pod.) na vlastné náklady najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. Ak nebude tovar predávajúcemu vrátený v tejto lehote, stráca kupujúci nárok na odovzdanie tovaru predávajúcemu a na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny a dodacích poplatkov od predávajúceho.

  5. Predávajúci je povinný prevziať od kupujúceho vrátený tovar, ak je vrátený kompletne, vrátane príslušenstva a dokladov na tovar sa vzťahujúcich, a to v  15 dňovej lehote po účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Prevzatie tovaru po uplynutí 15 dňovej lehoty na vrátenie tovaru zo strany kupujúceho, alebo prevzatie tovaru, ktorý nie je vrátený kompletný, vrátane všetkého príslušenstva a vrátane všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tovar, môže predávajúci odmietnuť.

  6. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru a dodacie poplatky do 15 dní od prevzatia riadne, a v dohodnutej lehote vráteného tovaru zo strany kupujúceho.

  7. Ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy a v dohodnutej 15 – dňovej lehote riadne vrátil kompletný tovar, vrátane jeho príslušenstva a dokladov na tento tovar sa vzťahujúcich z dôvodu, že tovar bol vadný, resp. nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, má nárok aj na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru predávajúcemu, a to v lehote na vrátenie kúpnej ceny a dodacích poplatkov.

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie

Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe