Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty

Odstúpenie od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu

Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu

1.1. Predávajúci poučuje kupujúceho o tom, že vzhľadom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim na diaľku pri internetovom obchode, má právo na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní počítajúc odo dňa prevzatia tovaru, avšak toto právo má len v prípade kúpnej zmluvy na typizovaný tovar ( v ponuke predávajúceho označovaný ikonou „tovar skladom“). Kupujúci môže od zmluvy na typizovaný tovar odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie tovaru, t.j. ešte pred prevzatím tovaru kupujúcim.

1.2. Predávajúci upozorňuje kupujúceho na tú skutočnosť, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona č.102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov nemá právo, t.j. nemôže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy na tovar, ktorý bude vyrábaný až na základe osobitnej požiadavky (objednávky) kupujúceho, t.j. na taký tovar, ktorý je v ponuke predávajúceho označovaný ako „ tovar na objednávku“.

1.3. Každé odstúpenie od zmluvy musí obsahovať špecifikáciu tovaru, ohľadom ktorého kupujúci od zmluvy odstupuje, a to uvedením číselného označenia konkrétneho tovaru podľa ponuky predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy na typizovaný tovar je možné uskutočniť jednoznačným písomným prejavom doručeným predávajúcemu v zákonnej lehote listom zaslaným poštou. Ak je odstúpenie od zmluvy zasielané predávajúcemu poštou, považuje sa zákonná lehota za dodržanú aj v prípade, že odstúpenie od zmluvy doručené predávajúcemu bolo v zákonnej lehote podané na poštovú prepravu.

1.4. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho na typizovaný tovar je možné uskutočniť vo vzťahu k predávajúcemu aj e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho, a to aj prostredníctvom vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy umiestneného na internetovej stránke www.elektrostar.sk. Aj v tomto formulári musí kupujúci špecifikovať tovar, ohľadom ktorého od zmluvy odstupuje, uvedením konkrétneho číselného označenia tovaru podľa ponuky predávajúceho.

1.5. Včasné odstúpenie kupujúceho od zmluvy na konkrétny typizovaný tovar je účinné momentom jeho doručenia predávajúcemu. Týmto momentom sa uzatvorená kúpna zmluva od počiatku zrušuje.

1.6. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení kupujúceho od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho predávajúci prijal na základe zrušenej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane dodacích poplatkov, nie však skôr ( predtým), ako je predávajúcemu vrátený kompletný tovar vrátane jeho príslušenstva a všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tento tovar ( záručný list, návod na obsluhu a pod.). Po vrátení tovaru predávajúcemu budú zo strany predávajúceho vrátené kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa strany nedohodnú inak bez účtovania ďalších poplatkov kupujúcemu.

1.7. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu kompletný tovar, vrátane jeho príslušenstva a všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tento tovar (záručný list, návod na obsluhu a pod.) na svoje vlastné náklady bez práva na ich náhradu od predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak nebude tovar predávajúcemu vrátený v tejto lehote, stráca kupujúci nárok na odovzdanie tovaru predávajúcemu a na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny a dodacích poplatkov od predávajúceho.

1.8. Predávajúci je povinný prevziať od kupujúceho vrátený tovar, ak sa jedná o tovar typizovaný a ak je vrátený v 14 dňovej lehote po účinnosti odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho kompletne, vrátane príslušenstva a dokladov na tovar sa vzťahujúcich. Prevzatie tovaru po uplynutí 14 dňovej lehoty na vrátenie tovaru zo strany kupujúceho, alebo prevzatie tovaru, ktorý nie je vrátený kompletný, vrátane všetkého príslušenstva a vrátane všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tovar, alebo prevzatie tovaru, ktorý nie je tovarom typizovaným, môže predávajúci odmietnuť.

1.9. Predávajúci môže kupujúcemu po odstúpení kupujúceho od zmluvy na typizovaný tovar dobrovoľne, písomne navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. V takomto prípade nie je kupujúci povinný sám vracať predávajúcemu tovar v 14- dňovej lehote na svoje náklady, a súčasne v takomto prípade nie je predávajúci oprávnený podmieňovať vrátenie všetkých platieb kupujúcemu vrátením tovaru. Na vyzdvihnutie tovaru predávajúcim, alebo ním poverenou osobou však nemá kupujúci automaticky právny nárok.

1.10. Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy na typizovaný tovar a vrátenia takéhoto tovaru predávajúcemu zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie

Registrácia veľkoobchodného zákazníka

Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty

Výrobcovia

Všetci výrobcovia
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe