Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ( „VOP“) uplatňované pri zmluvách uzatváraných so spoločnosťou PROFI – STAR, s.r.o. pri internetovom obchode, t.j. pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

1. Označenie predávajúceho

1.1. Predávajúcim tovaru pri kúpnych zmluvách uzatváraných na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.sk je spoločnosť :

PROFI – STAR, s.r.o.
so sídlom: Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice
IČO: 46 258 060
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I.
oddiel Sro, vložka č. 28053/V

1.2. Bankové spojenie predávajúceho:

IBAN SK5002000000002910438457
DIČ predávajúceho je: 2023303810, IČ DPH: SK2023303810

1.3. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je: profistarsk@gmail.com

Telefónne číslo predávajúceho je: 0915 358 900.

2. Úvodné ustanovenia

2.1. Má sa za to, že  zmluvy pri predaji tovaru uzatvárané s predávajúcim na diaľku – pri internetovom obchode predávajúceho sú uzatvárané  podľa  Občianskeho zákoníka Slovenskej republiky  ( zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) ako zmluvy o predaji tovaru v obchode, a to bez ohľadu na to, či je kupujúcim   fyzická osoba, alebo právnická osoba. Predpokladá sa, že  kupujúci  použije kúpený tovar pre svoju vlastnú potrebu, alebo pre potrebu členov svojej domácnosti.
2.2. Tieto VOP sa  nevzťahujú  na kúpne zmluvy uzatvárané  s právnickými osobami,  ktoré tovar mienia použiť  na inú ako vlastnú potrebu, t.j. napr.  so  subjektami, ktoré  vykonávajú obchodnú  činnosť    ( predávajú  tovar konečným spotrebiteľom). 
2.3. VOP rešpektujú práva kupujúceho  zakotvené v zákone č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.   Sú nepretržite zverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.elektrostar.sk. 

Zverejnením VOP sa má za to, že  predávajúci  si riadne a včas splnil  všetky svoje informačné povinnosti podľa  zákona č. 102/ 2014 Z.z.  v znení neskorších predpisov. 

2.4. Konkrétne práva a povinnosti  predávajúceho    a kupujúceho  vzťahujúce sa na proces uzatvárania kúpnej zmluvy,  obsah kúpnej zmluvy, ako aj  ukončenie tejto zmluvy a iné s tým súvisiace záležitosti    sa   spravujú  týmito VOP, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak. 

Kupujúci je povinný oboznámiť sa so znením  týchto VOP  pred odoslaním  záväznej internetovej objednávky  predávajúcemu.  

2.5. Kupujúci   odoslaním  svojej záväznej objednávky predávajúcemu prostredníctvom  internetovej stránky www.elektrostar.sk zároveň potvrdzuje, že sa  so znením   týchto  VOP  oboznámil  a  súhlasí s tým, že  na práva a povinností  zmluvných strán pri zmluvách uzatváraných  na diaľku    pri internetovom obchode predávajúceho  sa budú aplikovať tieto VOP.

2.6. Od znenia VOP sa môžu zmluvné strany výslovne odchýliť  pri uzatváraní konkrétnej kúpnej zmluvy postupom podľa bodu 3. týchto VOP. 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Predávajúci  uverejňuje  na svojej internetovej stránke  www.elektrostar.sk    sortiment   tovaru, ktorý ponúka na predaj  prostredníctvom  internetového obchodu,  a to s presným  číselným označením  každého tovaru, so stručným uvedením hlavných vlastností tovaru a s označením ceny toho – ktorého  tovaru.  

Pri každej položke tovaru  označenej číselným označením predávajúci uvádza, či sa jedná o tovar  typizovaný, alebo o tovar, ktorý sa bude vyrábať na základe osobitnej požiadavky ( objednávky)   spotrebiteľa ( kupujúceho). 

Typizovaný tovar  je  osobitnou ikonou označovaný ako  „tovar skladom“.

Tovar, ktorý  nie je výrobcami bežne vyrábaný na sklad, ale bude vyrábaný až na základe  osobitnej požiadavky (objednávky)  kupujúceho, je v ponuke predávajúceho označovaný  osobitnou ikonou  ako „tovar na objednávku“.   

Na  internetovej stránke predávajúceho je  zároveň zverejnený cenník dodacích poplatkov (nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a pod.),  ak  k dodaniu  tovaru  nedôjde pri  osobnom odbere kupujúceho v niektorej zo stálych prevádzok predávajúceho v Košiciach.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo   sortiment tovaru,  jeho  ceny, ako aj ceny dodacích poplatkov   kedykoľvek zmeniť.   Svojou ponukou na internete je však predávajúci viazaný vo vzťahu ku konkrétnemu kupujúcemu  po dobu najmenej 72 hodín odo dňa obdržania  záväznej  objednávky  kupujúceho. 

3.3. Kúpnu zmluvu  pri internetovom obchode predávajúceho je možné uzatvoriť len na základe  dobrovoľnej, záväznej  internetovej  objednávky kupujúceho, ktorá môže byť odoslaná len po stlačení tlačidla označeného čitateľným označením  „objednávka s povinnosťou platby“.  Objednávka kupujúceho  odoslaná  predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.sk  po stlačení tlačidla označeného čitateľným označením  „objednávka s povinnosťou platby“, sa považuje za záväznú, t.j. za neodvolateľný  návrh kupujúceho  na uzatvorenie  kúpnej zmluvy.  

3.4. Každá objednávka  kupujúceho musí obsahovať tieto náležitosti: 

3.4.1. Špecifikáciu kupujúceho.

V prípade že je kupujúci fyzickou osobou – nepodnikateľom, pre špecifikáciu kupujúceho sa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia,  bydlisko a číslo telefónu. V prípade, že   je  kupujúci fyzickou osobou – podnikateľom, pre špecifikáciu kupujúceho sa vyžaduje jeho obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ  a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH a číslo telefónu.

V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, pre špecifikáciu kupujúceho sa vyžaduje jeho  obchodné meno ( názov), sídlo, údaj o právnej forme, IČO, DIČ a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH, meno a priezvisko osoby oprávnenej uzatvárať kúpne zmluvy na tovar v mene kupujúceho a číslo telefónu.

3.4.2. Špecifikáciu   tovaru  spolu s návrhom kúpnej ceny

Špecifikácia tovaru musí byť uskutočnená označením požadovaného tovaru jeho presným číselným označením produktu (tovaru) z ponúkaného internetového sortimentu predávajúceho a označením požadovaného počtu kusov z toho-ktorého požadovaného tovaru. Súčasne s označením tovaru (produktu) a počtu požadovaných kusov z toho-ktorého tovaru bude špecifikovaná aj navrhovaná kúpna cena podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.

3.4.3. Špecifikáciu preferovaného spôsobu dodania tovaru spolu s návrhom dodacích poplatkov

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu len na územie Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný navrhnúť predávajúcemu požadované miesto dodania tovaru. Požadovaným miestom dodania tovaru môžu byť prevádzky predávajúceho v Košiciach (samoodber), konkrétne prevádzky na Kavečianskej ceste č. 8/A, na Kavečianskej ceste č. 4 a na Južnej triede č. 74, alebo iné miesto na území SR. V prípade požadovaného dodania tovaru na iné miesto, než niektorá z prevádzok predávajúceho, je kupujúci zároveň povinný označiť požadovaný spôsob zaslania tovaru na požadované miesto (dobierka, kuriérska služba). Súčasne s vykonanou voľbou zaslania tovaru na požadované miesto bude špecifikovaná aj výška dodacích poplatkov podľa aktuálneho cenníka predávajúceho, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť navyše okrem kúpnej ceny vrátane DPH. Kupujúci je oprávnený navrhnúť predávajúcemu aj termín dodania tovaru. 

Navrhovaný termín dodania typizovaného tovaru (tovaru skladom) nesmie byť skorší ako 7 pracovných dní, pri tovare na objednávku nesmie byť skorší ako 3 mesiace. Lehota sa počíta odo dňa nasledujúceho po odoslaní záväznej objednávky kupujúcim, a/alebo pri dohodnutej platbe vopred odo dňa zaplatenia zálohovej faktúry na účet predávajúceho.

Ak kupujúci požadovaný termín dodania tovaru predávajúcemu nenavrhne, alebo ak bude navrhnutý tak, že nebude rešpektovať minimálnu 7 dňovú resp. 3 mesačnú lehotu pri tovare na objednávku, tak sa má za to, že predávajúci  povinnosť dodať kupujúcemu dohodnutý tovar najneskôr v posledný deň takejto lehoty počítajúc odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú v individuálnom prípade inak. 

3.4.4. Špecifikáciu preferovaného spôsobu platby kúpnej ceny a dodacích poplatkov

Kupujúci  je oprávnený  navrhnúť predávajúcemu preferovaný spôsob platby.   

Predávajúci v zásade akceptuje:

 • platbu vopred (na základe zálohovej faktúry) bezhotovostným prevodom z bankového účtu, 
 • platbu cez internetové rozhranie banky (platbu kartou on – line), 
 • platbu v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku
 • platbu v hotovosti pri doručení tovaru kuriérskou službou
 • platbu v hotovosti  alebo prostredníctvom platobnej karty pri osobnom odbere tovaru kupujúcim obchodných prevádzkach predávajúceho.

3.5. Kupujúci je povinný skontrolovať si správnosť   svojej objednávky    pred jej potvrdením a odoslaním. Odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.sk po stlačení tlačidla s označením „objednávka s povinnosťou platby“ sa objednávka kupujúceho stáva záväznou, t.j. záväzným, neodvolateľným  návrhom na uzatvorenie  kúpnej zmluvy. 

3.6. Kúpna zmluva medzi  kupujúcim a predávajúcim  je uzatvorená okamihom elektronického potvrdenia záväznej  objednávky kupujúceho  zo strany  predávajúceho bez akýchkoľvek dodatkov, výhrad, obmedzení alebo navrhovaných zmien   v lehote najneskôr do 72 hodín odo dňa  obdržania   objednávky kupujúceho.  

3.7. Ak sa predávajúci k potvrdenej a odoslanej  objednávke  kupujúceho nevyjadrí  v lehote najneskôr do 72 hodín do dňa obdržania  objednávky kupujúceho,   má sa za to, že  objednávka  kupujúceho nebola akceptovaná a kúpna zmluva nevznikla.

3.8. Ak by potvrdenie objednávky  zo strany predávajúceho  uskutočnené do 72 hodín od odobdržania odoslanej objednávky  obsahovalo akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia, alebo navrhované zmeny,  považuje sa takéto potvrdenie objednávky za nový návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.  V takomto prípade bude  kúpna zmluva uzatvorená až po akceptácii  dodatkov, výhrad, obmedzení alebo navrhovaných zmien  predávajúceho  zo  strany kupujúceho. 

3.9. Predávajúci nie je povinný, ani oprávnený  dodať  kupujúcemu  požadovaný tovar len  na základe odoslanej záväznej  objednávky kupujúceho, ktorá nebola potvrdená predávajúcim, t.j. bez  uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Predávajúci sa zaväzuje   dodať kupujúcemu tovar  podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy,  riadne a včas.  Dodanie tovaru zo strany predávajúceho   je vždy  podmienené  zaplatením kúpnej ceny ( vrátane DPH)   a dodacích poplatkov dohodnutým spôsobom. 

4.2. V prípade  dohodnutého osobného odberu  tovaru  kupujúcim v niektorej z prevádzok predávajúceho v Košiciach kupujúci   neuhrádza dodacie poplatky.   Tovar vrátane dokladov vzťahujúcich sa na  tento tovar mu bude odovzdaný rovnako, ako pri uzatvorení kúpnej zmluvy v obchode. Ak nedošlo k platbe vopred, zaplatenie   kúpnej ceny  je potvrdené len dokladom    z registračnej pokladne predávajúceho.  Pri platbe platobnou kartou cez platobný  terminál bude kupujúcemu poskytnutý aj doklad o uskutočnení platby prostredníctvom platobnej karty.  

4.3. V prípade dohodnutej platby vopred je predávajúci povinný  vystaviť   kupujúcemu zálohovú faktúru na kúpnu cenu vrátane DPH a dodacie poplatky  najneskôr do 3 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.  Splatnosť  zálohovej faktúry je 7 kalendárnych dní. V tejto lehote  musí byť zálohová platba už poukázaná na  účet predávajúceho.  Dodanie tovaru zo strany    predávajúceho  je podmienené  riadnym a včasným zaplatením  vystavenej zálohovej faktúry.   Riadna faktúra – daňový doklad bude kupujúcemu dodaná  spolu s tovarom.

4.4. V prípade  dohodnutej   platby   pri dodaní tovaru je   dodanie  tovaru zo strany predávajúceho   ( resp. v jeho mene   zo strany pošty, či kuriérskej služby)   podmienené zaplatením celej kúpnej ceny (vrátane DPH)  a dodacích poplatkov   v hotovosti  alebo platobnou kartou cez platobný terminál  bezprostredne  pri dodávke.   Faktúra – daňový doklad vzťahujúca sa na tovar   je dodávaná priamo s tovarom. Pri  dodaní tovaru na dobierku je  kupujúcemu vydané potvrdenie o zaplatení  ceny    priamo poštou.  V prípade  dodávania tovaru kuriérskou službou  vydá kupujúcemu potvrdenie o zaplatení   ceny  kuriér.   

4.5. Ak má byť  podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy tovar dodaný na miesto určené  kupujúcim  ( t.j. ak sa nejedná o sammoodber kupujúcim  v niektorej z prevádzok predávajúceho), je kupujúci povinný zaplatiť   kúpnu  cenu  vrátane dodacích poplatkov  a tovar pri jeho dodaní  prevziať. 

4.6. O presnom  termíne  dodania tovaru pošle predávajúci, resp. kuriérska služba   kupujúcemu spravidla   avízo  telefonicky, e-mailom, alebo sms  správou.

4.7. Kupujúci  je povinný dôkladne si prezrieť dodaný tovar už pri jeho dodávaní.  Akýhkoľvek chýbajúci tovar, či jeho časť,  akýkoľvek poškodený tovar, alebo  chýbajúci doklad vzťahujúci sa na tovar   ( faktúra, návod na použitie a pod.)  je povinný písomne   reklamovať  bezodkladne, ešte pri preberaní tovaru.

4.8. Prevzatím tovaru   kupujúcim  po zaplatení kúpnej ceny  ( vrátane DPH) a dodacích poplatkov,  prechádza na kupujúceho  vlastnícke právo k tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare.

4.9. V prípade omeškania kupujúceho     so zaplatením  kúpnej ceny a dodacích poplatkov, ktorými sa podmieňuje dodanie tovaru,  po dobu dlhšiu   ako 5 dní, alebo v prípade omeškania kupujúceho  s   prevzatím  dodávaného    tovaru, je predávajúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy  odstúpiť.

4.10. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho podľa bodu 4.9. sa zmluva od počiatku zrušuje momentom účinnosti odstúpenia, za ktorý sa považuje doručenie odstúpenia od zmluvy  kupujúcemu e-mailom, alebo   odoslanie písomného odstúpenia od zmluvy    na adresu kupujúceho  uvedenú v objednávke   bez ohľadu na to, či kupujúci  odstúpenie od zmluvy prevezme. Ak boli kúpna cena  za tovar a dodacie poplatky  zaplatené bezhotovostným prevodom vopred  ( na základe zálohovej faktúry), je  predávajúci  povinný tieto vrátiť  kupujúcemu   do  14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5. Poučenia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a jeho následkoch

5.1. Predávajúci poučuje kupujúceho o tom, že vzhľadom na uzatvorenie kúpnej  zmluvy  s predávajúcim na diaľku pri internetovom obchode, má právo na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej  zmluvy  bez uvedenia dôvodu   v lehote  do 14  dní počítajúc odo dňa prevzatia  tovaru, avšak toto právo má  len v prípade kúpnej zmluvy na typizovaný tovar  ( v ponuke predávajúceho označovaný  ikonou „tovar skladom“).   Kupujúci môže od zmluvy na typizovaný tovar odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie tovaru, t.j. ešte pred prevzatím tovaru kupujúcim.

5.2. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, kedy ho prevezme kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu ( kuriéra). V prípade tovaru objednaného  jednou objednávkou, ale dodávaného oddelene,  je rozhodujúce prevzatie posledného tovaru. V prípade tovaru pozostávajúceho z viacerých dielov alebo kusov je rozhodujúci moment prevzatia tovaru moment, kedy je prevzatý posledný diel alebo kus.   

5.3. Každé odstúpenie od zmluvy  musí obsahovať  špecifikáciu tovaru, ohľadom ktorého kupujúci od zmluvy odstupuje,  a to uvedením číselného označenia konkrétneho tovaru podľa ponuky predávajúceho. 

5.4. Odstúpenie od zmluvy na typizovaný tovar je možné uskutočniť jednoznačným písomným  prejavom doručeným  predávajúcemu  v zákonnej lehote listom zaslaným poštou.  Ak je odstúpenie od zmluvy zasielané  predávajúcemu poštou, považuje sa zákonná lehota za  dodržanú aj v prípade, že odstúpenie od zmluvy doručené predávajúcemu bolo  v zákonnej lehote podané   na poštovú prepravu.

5.5. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho na typizovaný tovar  je možné uskutočniť vo vzťahu k predávajúcemu  aj e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho, a to aj prostredníctvom vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy umiestneného na  internetovej stránke www.elektrostar.sk.  Aj v tomto formulári musí kupujúci špecifikovať tovar, ohľadom ktorého od zmluvy odstupuje, uvedením konkrétneho číselného označenia tovaru podľa ponuky predávajúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom vzorového formulára  umiestneného na internetovej stránke  je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu   bezodkladne e-mailové potvrdenie  o podaní odstúpenia od zmluvy.  Ak takéto potvrdenie kupujúci   neobdrží  ani do 24 hodín odo dňa použitia vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy,   je potrebné túto funkciu považovať za dočasne nefunkčnú a na odstúpenie od zmluvy využiť  iné  možnosti dané na odstúpenie od zmluvy.    

5.6. Včasné odstúpenie  kupujúceho od zmluvy na konkrétny typizovaný tovar  je účinné momentom jeho doručenia predávajúcemu.  Týmto momentom sa uzatvorená kúpna zmluva  od počiatku zrušuje.

5.7. Predávajúci  je povinný  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení kupujúceho od zmluvy vrátiť kupujúcemu  všetky platby, ktoré od neho  predávajúci prijal  na základe zrušenej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane  dodacích poplatkov,  nie  však skôr  ( predtým), ako je predávajúcemu vrátený  kompletný  tovar vrátane jeho príslušenstva a všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tento tovar ( záručný list, návod na obsluhu a pod.).     

5.8. Po vrátení tovaru predávajúcemu budú  zo strany predávajúceho vrátené  kupujúcemu všetky platby uvedené v bode 5.7  rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa strany  nedohodnú inak bez účtovania  ďalších poplatkov kupujúcemu. 

5.9. Kupujúci je povinný vrátiť   predávajúcemu kompletný tovar, vrátane  jeho príslušenstva  a všetkých       dokladov  vzťahujúcich sa na tento tovar  (záručný list, návod na obsluhu a pod.)  na svoje vlastné náklady bez práva na ich náhradu od predávajúceho   najneskôr   do 14 dní  odo dňa  odstúpenia od zmluvy. Ak   nebude tovar predávajúcemu vrátený v tejto lehote,  stráca kupujúci  nárok na  odovzdanie tovaru predávajúcemu  a na  vrátenie už zaplatenej  kúpnej ceny    a dodacích poplatkov od  predávajúceho.

5.10. Predávajúci je povinný prevziať od kupujúceho   vrátený tovar, ak sa jedná o tovar typizovaný a  ak je vrátený v 14 dňovej lehote po účinnosti odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho  kompletne,  vrátane príslušenstva a dokladov na tovar sa vzťahujúcich.  Prevzatie tovaru   po uplynutí 14  dňovej lehoty na vrátenie tovaru zo strany kupujúceho, alebo prevzatie tovaru, ktorý nie je vrátený kompletný, vrátane všetkého príslušenstva a vrátane všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tovar,   alebo prevzatie tovaru, ktorý nie je tovarom typizovaným,   môže predávajúci odmietnuť.

5.11. Predávajúci môže kupujúcemu po odstúpení kupujúceho od zmluvy  na typizovaný tovar dobrovoľne, písomne   navrhnúť,   že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby.  V takomto prípade nie je  kupujúci povinný   sám vracať  predávajúcemu tovar v 14- dňovej lehote  (body 5.9 až 5.10) na svoje náklady, a súčasne v takomto prípade nie je predávajúci oprávnený podmieňovať vrátenie  všetkých platieb kupujúcemu  vrátením tovaru. Na vyzdvihnutie tovaru predávajúcim, alebo ním poverenou osobou však nemá  kupujúci  automaticky právny nárok.  

5.12. Kupujúci  v prípade odstúpenia od zmluvy na typizovaný tovar  a vrátenia takéhoto tovaru predávajúcemu zodpovedá  predávajúcemu za  zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. 

5.13. Predávajúci  upozorňuje  kupujúceho na tú skutočnosť, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6  Zákona č.102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov  nemá právo, t.j. nemôže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy na tovar, ktorý bude  vyrábaný až na základe  osobitnej  požiadavky (objednávky) kupujúceho, t.j.  na taký tovar, ktorý je v ponuke  predávajúceho označovaný ako „ tovar na objednávku“.

6. Záruky

6.1. Tovar predávaný predávajúcim musí mať primeranú akosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám. Tovar musí byť zabalený do obalu, aký vyžaduje povaha tovaru.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe ( záruka).

6.3. Záručná doba je v zásade 24 mesiacov. V prípade spotrebného tovar, ktorý sa rýchlo kazí ( napr. žiarovky) je záručná doba len v rozsahu stanovenom výrobcom takéhoto tovaru. Informácia o prísnejších zásadách záruky stanovených výrobcom, ako ustanovuje všeobecný predpis, bude uvedená na samotnom tovare, alebo v dokladoch vzťahujúcich sa na konkrétny tovaru.

6.4. Záruka v zákonnom rozsahu nemusí byť potvrdzovaná v osobitnom záručnom liste.

6.5. Vyhlásením v osobitnom záručnom liste potvrdenom predávajúcim môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu záruku vo väčšom rozsahu, než zaručuje zákon. V takomto prípade predávajúci v záručnom liste stanoví aj podmienky záruky.

6.6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

6.7. Záruka sa nikdy ( ani v zákonom rozsahu 24 mesiacov) nevzťahuje na vady:

 • spočívajúce v chýbajúcej súčasti tovaru, alebo jeho príslušenstva, pokiaľ ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,
 • spočívajúce v chýbajúcom doklade o kúpe tovaru ( faktúry), inom doklade vzťahujúcom sa na tovar, resp. chýbajúcom záručnej liste potvrdenom predávajúcim pri záruke sľubovanej vo väčšom rozsahu, ako je zákonná záručná doba, ak ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,
 • spočívajúce v zjavnom poškodení tovaru, alebo jeho príslušenstva, pokiaľ ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,
 • spôsobené mechanickým alebo iným poškodením tovaru vplyvom vonkajšieho faktora, vrátane vplyvu vonkajšieho prostredia ( napr. používaním vo vlhkom, prašnom prosredí, prostredí, a pod.)
 • spôsobené nesprávnym používaním tovaru, používaním na iný účel, nevhodným používaním s prihliadnutím na povahu tovaru alebo jeho nadmerným opotrebením,
 • spôsobené v dôsledku zásahu do tovaru, vrátane vykonávania jeho opravy, pokiaľ oprava nebola vykonaná subjektom určeným predávajúcim vrámci vykonávania záručných opráv.

7. Postup pri uplatňovaní reklamácií (reklamačný poriadok)

7.1. Právo zo zodpovednosti za vady   tovaru je možné si uplatniť   ( t.j. tovar reklamovať)  počas záručnej doby  v niektorej prevádzke  predávajúceho na Kavečianskej ceste č. 8/A v Košiciach, na Kavečianskej ceste č.  4 v Košiciach, alebo  na Južnej triede č. 74 v Košiciach,.  Akékoľvek práva  zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zanikajú, ak sa  riadne  neuplatnia u predávajúceho  v záručnej dobe.

7.2. Reklamácia sa  považuje za  riadne  uplatnenú u predávajúceho  len v prípade, že sú  splnené  súčasne všetky  jej náležitosti, t.j. :

 • reklamácia je uplatnená v záručnej dobe

 • reklamácia     je uplatnená  písomne s presným popisom reklamovaného tovaru, s presným popisom  vady  tovaru,  s uvedením nároku, ktorý si  kupujúci  uplatňuje  ( napr.  zľava z kúpnej ceny, výmena tovaru za iný a pod.), a s presným označením  kupujúceho vrátane kontaktnej adresy a telefónneho čísla.  Písomná forma  je zachovaná aj v prípade, že   je   s kupujúcim   spísaný reklamačný protokol. Reklamačný protokol  je predávajúci povinný   spísať s kupujúcim vždy, ak tovar reklamuje  osobne  priamo v jeho prevádzke   kedykoľvek  počas doby, kedy je prevádzka otvorená.  Jedno vyhotovenie reklamačného protokolu  s potvrdením presného dátumu uplatnenia reklamácie   je predávajúci povinný kupujúcemu vydať.

 • predávajúcemu je predložený  doklad o kúpe tovaru u predávajúceho.  Takýmto dokladom je doklad z registračnej pokladne predávajúceho,  alebo faktúra na tovar  vystavená  predávajúcim a doklad o jej úhrade,  

 • reklamovaný tovar  (vrátane príslušenstva a dokladov vzťahujúcich sa na tovar)  je  kompletný  a  predložený  predávajúcemu,

 • ak  kupujúci  reklamuje tovar v záručnej dobe, ktorá   presahuje zákonnú záručnú dobu,  ak je   spolu s tovarom  predložený  aj záručný list potvrdený predávajúcim.

7.3. Reklamáciu je možné uplatniť si u predávajúceho osobne,   alebo zaslaním  písomnej reklamácie  na adresu  sídla predávajúceho  ( vrátane   zaslania  e-mailom)  a zaslaním   tovaru  a ostatných požadovaných dokladov uvedených v bode 7.2 predávajújcemu na adresu  jeho sídla   na dobierku, alebo kuriérskou službou.  Reklamácia sa považuje za uplatnenú   u predávajúceho až doručením posledného z požadovaných dokumentov, resp. reklamovaného tovaru.

7.4. Predávajúci je povinný pri riadnom uplatnení reklamácie kupujúcemu vydať o uplatnení reklamácie potvrdenie,   a to vo forme  vydania jedného vyhotovenia    spísaného reklamačného protokolu,   alebo  osobitným listom alebo e-mailom doručovaným bezodkladne po riadnom a úplnom  uplatnení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom  o vybavení reklamácie.

7.5. Po riadnom uplatnení reklamácie  predávajúceho je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to s prihliadnutím  na povahu uplatňovanej vady.   V jednoduchých prípadoch  je možné určiť spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne  ( napr. už v spísanom reklamačnom protokole), v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru,  je predávajúci povinný  určiť spôsob vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa  riadneho uplatnenia reklamácie.  O určení spôsobu vybavenia reklamácie  bude  kupujúci  oboznámený v zákonnej   lehote písomne    listom, alebo e-mailom  na  kontaktnú adresu uvedenú   v reklamácii  kupujúceho.   

7.6. Predávajúci je  povinný vybaviť  reklamáciu bezodkladne  po určení spôsobu jej vybavenia, najneskôr však  do 30 dní  odo dňa riadneho uplatnenia  reklamácie.

7.7. Ak  má tovar odstrániteľnú vadu, za ktorú  predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho  uplatnenia reklamácie.

7.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia odstrániteľnej  vady vymeniť vadný tovar za  bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.9. V prípade opätovného  vyskytnutia sa tej istej odstrániteľnej vady po oprave tovaru, alebo v prípade výskytu  väčšieho  počtu  odstrániteľných  vád, pre  ktoré nemôže kupujúci   tovar riadne užívať,  má kupujúci právo  od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť  a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

7.10. Ak má tovar neodstrániteľnú vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá,     a pre túto vadu tovar nemožno  riadne žívať ako tovar bez vady,  má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá však nebráni  riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci  právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.  

7.11. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním  opraveného tovaru  kupujúcemu, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru kupujúcemu,  odoslaním písomnej  výzvy   kupujúcemu   na prevzatie plnenia, alebo  odôvodneným zamietnutím reklamácie.   K odoslaniu písomnej výzvy kupujúcemu na prevzatie plnenia   dôjde  na  kontaktnú adresu  kupujúceho  uvedenú v písomnej reklamácii spravidla  až po tom, čo si  kupujúci  neprevezme  opravený tovar,  nový tovar, kúpnu cenu alebo zľavu z kúpnej ceny    na základe    avíza predávajúceho   zaslaného mu e-mailom, alebo sms – správou. 

7.12. V prípade, že  riadne uplatnená reklamácia nebude    zo strany predávajúceho vybavená najneskôr   do 30 dní od jej riadneho uplatnenia, je kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.  

7.13. Doba od riadneho uplatnenia reklamácie až do vybavenia reklamácie  sa nezapočítava do záručnej doby. Ak dôjde  v súvislosti s vybavením reklamácie k výmene tovaru, alebo niektorej jeho časti či príslušenstva,     na vymenený tovar, jeho súčasť alebo príslušenstvo začína  plynúť nová záručná doba. 

7.14. V prípade oprávnenej reklamácie  je predávajúci   povinný nahradiť kupujúcemu náklady účelne vynaložené   na   riadne uplatnenie reklamácie,  ak budú uplatnené v zákonnej lehote.  Náhrada  účelne vynaložených nákladov    má byť poskytnutá kupujúcemu do 15 dní  od ich riadneho  uplatnenia a riadneho prekázania ich výšky.

8. Informačná povinnosť pri poskytovaní osobných údajov

8.1. Prevádzkovateľ informačných údajov,  spoločnosť:  

PROFI – STAR, s.r.o.
so sídlom:  Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice
IČO: 46 258 060

zapísaná v obchodnom  registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 28053/V
zastúpená : Ing. Jozefom Petrom – konateľom

Kontaktné údaje:
e-mail: profistarsk@gmail.com
tel.č.: 0915 358 900   

týmto v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov obsiahnutými v čl. 13 a nasl. Nariadenia  Európskeho parlamenty a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016  ( ďalej len GDPR)  a  v súlade s ust § 19 a nasl.  zákona č. 18/2018  Z.z.  o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  informuje  dotknuté osoby, že  na základe  ich dobrovoľného súhlasu  mieni spracúvať    osobné údaje fyzických osôb  v nasledovnom rozsahu:    

 • meno a priezvisko
 • adresa bydliska
 • dátum narodenia
 • telefónne číslo 
 • e-mailová adresa 
 • IP počítačová adresa
 • číslo bankového účtu ( aplikuje sa iba v prípade úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom),
 • čiastočné číslo platobnej karty s prvkami anonymizácie a číslo bankovej transakcie  ( aplikuje sa iba v prípade úhrady kúpnej ceny cez internetové rozhranie banky ( pri platení platobnou kartou on – line  alebo pri  úhrade kúpnej ceny cez platobný terminál  v obchodných prevádzkach predávajúceho).

8.2. Právnym základom  spracúvania  je  dobrovoľný súhlas dotknutej osoby (kupujúceho) na spracúvanie svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu na  dohodnutý  účel po stanovenú dobu, ktorý môže dotknutá osoba poskytnúť prevádzkovateľovi prostredníctvom stlačenia osobitného tlačidla ešte pred  ich samotným poskytnutím  zaslaním    záväznej objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.sk  a oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je ochrana jeho práv a právom chránených záujmov.  

8.3. Účelom spracúvania  poskytovaných osobných údajov zo strany poskytovateľa je  zdokumentovanie   predzmluvných    vzťahov,  identifikovanie zmluvnej strany  (kupujúceho),  s ktorou je  zmluva uzatvorená, zabezpečenie poskytnutia  plnenia z uzatvorenej  zmluvy, zabezpečenie výkonu práv a povinností z uzatvorenej zmluvy a na to nadväzujúce účely vrátane  zabezpečenie archivácie  zmluvnej a účtovnej dokumentácie.  

8.4. Dobou spracúvania osobných údajov predávajúcim je doba relevantná pre uplatňovanie  práv a povinností   z uzatvorenej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka  a iných súvisiacich právnych predpisov a súčasne  doba určená právnymi predpismi na archiváciu  účtovných dokladov predávajúceho,  najmenej však 10 rokov, ak  platné  právne predpisy nestanovia  inak. 

8.5. V prípade, že kupujúci svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov    predávajúcemu vo vyššie uvedenom rozsahu,  na  vyššie vymedzený účel  a na vyššie vymedzenú dobu   neposkytne, nie je možné uzatvoriť s ním  kúpnu zmluvu  na diaľku  s využitím webového sídla predávajúceho.  Aj bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov má kupujúci   možnosť uzatvoriť s predávajúcim  bežnú kúpnu zmluvu na predaj tovaru v obchode – prevádzke predávajúceho.

8.6. Po  udelenú súhlasu  so spracúvaním osobných údajov  predávajúcim  na stanovený účel a po dohodnutú dobu má  dotknutá osoba právo na zákonné, spravodlivé a transparentné spracúvanie svojich osobných údajov. 

8.7. Predávajúci  je povinný zabezpečiť  primeranú ochranu osobných údajov   dotknutých osôb  pred neoprávneným spracúvaním alebo sprístupnením. Za týmto účelom je povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia. 

8.8. Predávajúci  upovedomuje dotknuté osoby o tom, že  poskytnuté osobné  údaje nebude sprístupňovať tretím osobám za účelom  marketingu. 

8.9. Osobné údaje dotknutých osôb  budú sprístupnené:  

 • sprostredkovateľovi  - externému účtovníkovi podľa výberu poskytovateľa za podmienky,    že sprostredkovateľ poskytne dostatočné  záruky na to, že spracúvanie osobných údajov bude uskutočňované v súlade so zákonnými zásadami,
 • tretím stranám, prostredníctvom ktorých bude predávajúci plniť predmet zmluvy  ( napr. pošta, kuriérska služba a pod.), 
 • sprostredkovateľovi – advokátovi v súvislosti s možným poskytovaním právnych služieb, 
 • kontrolným  orgánom  a iným inštitúciám verejnej správy ( napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.),, ak  povinnosť poskytnutia  resp. sprístupnenia    osobných údajov vyplynie predávajúcemu z platných právnych predpisov. 

8.10. Predávajúci informujeme dotknuté osoby  o tom, že dotknutá osoba má právo: 

 • požadovať prístup k svojim osobným  údajom,   najmä právo  získať potvrdenie prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, aké kategórie, na  aký účel, a informáciu  o tom, ktorým príjemcom alebo kategóriám príjemcov boli osobné údaje sprístupnené, alebo kto má právo získať prístup k osobným údajom dotknutej osoby,  

 • právo na opravu svojich osobných údajov, t.j právo požadovať, aby prevádzkovateľ  bez zbytočné odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, t.j. namietať proti spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich  sa konkrétnej situácie. Právo namietať je dané vždy pri spracúvaní údajov na účely priameho marketingu.   

 • právo na odvolanie svojho súhlasu na spracúvanie osobných údajov, 

 • právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ak sú na to zákonné dôvody, napr preto, že prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, 

 • právo na prenosnosť osobných údajov  a/alebo

 • právo na vymazanie svojich osobných údajov, a to napríklad v prípade, že  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, ak dotknuto osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie  a pod. 

8.11. Dotknutá osoba môže požadovať od prevádzkovateľa výkon vyššie uvedených práv   kedykoľvek   písomne  na adrese sídla spoločnosti, emailom na e-mailovej adrese prevádzkovateľa profistarsk@gmail.com alebo na telefónnom čísle   0915358900. Prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe odpovedať a prijať potrebné opatrenia v zákonnej lehote.

8.12. Prevádzkovateľ upozorňuje   dotknuté osoby, že aj v prípade odvolania súhlasu na spracúvanie  osobných údajov, v prípade namietania spracúvania osobných údajov  a pri výkone iných svojich práv  má  prevádzkovateľ právo naďalej spracúvať už poskytnuté  osobné údaje dotknutej osoby  v rozsahu nevyhnutnom na preukazovanie, uplatňovanie  alebo    obhajovanie svojich právnych nárokov  a plnenie si  iných zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b),c) GDPR.     

8.13. Prevádzkovateľ upovedomuje dotknuté osoby  o ich práve podať v súvislosti s výkonom  práv na ochranu osobných údajov  sťažnosť, a/alebo návrh na začatie  konania  dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej ul. č. 12 v Bratislave, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.č. . +421 02 32313214.

9. Poučenie o možnosti podávať sťažnosti a podnety a možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

9.1. Kupujúci je oprávnený podávať predávajúcemu  sťažnosti a podnety, a to písomne na adresu jeho sídla alebo  e-mailom  na adresy  uvedené  v čl. I  týchto VOP.

9.2. Kupujúci  ( spotrebiteľ) má právo obrátiť sa s návrhom na alternatívne riešenie  prípadného sporu s predávajúcim  na subjekt alternatívneho riešenia sporov zapísaného do zoznamu subjektov vedeného  Ministerstvom hospodárstva  SR    podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.  

9.3. Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporu  a možnosť podať návrh na alternatívne riešenie sporu sú dané prostredníctvom   platformy  na stránke www.spotrebitelskecentrum.sk.

10. Ostatné a záverečné ustanovenia

10.1. Odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom  internetovej stránky www.elektrostar.sk sa tieto VOP stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej  medzi predávajúcim a kupujúcim a zakotvujú tak   práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce im z konkrétneho   zmluvného vzťahu,  pokiaľ sa strany  výslovne písomne  v konkrétnej zmluve nedohodnú  inak.

10.2. Na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito VOP neupravenými sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych  predpisov, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka ( zákona č 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), zákona č. 102/2014 Z.z.     o ochrane spotrebiteľa  pri  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo  prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.      

10.3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť  dňa 1.7.2020

Registrácia veľkoobchodného zákazníka

Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty

Výrobcovia

Všetci výrobcovia
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe