Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ( „VOP“) uplatňované pri zmluvách uzatváraných so spoločnosťou PROFI – STAR, s.r.o. pri internetovom obchode

1. Označenie predávajúceho

1.1. Predávajúcim tovaru pri kúpnych zmluvách uzatváraných na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.sk je spoločnosť : PROFI – STAR, s.r.o. so sídlom: Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice IČO: 46 258 060 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel Sro, vložka č. 28053/V

1.2. Bankové spojenie predávajúceho je IBAN: SK5002000000002910438457 DIČ predávajúceho je: 2023303810, IČ DPH: SK2023303810

2. Úvodné ustanovenia

2.1. Má sa za to, že zmluvy uzatvárané s predávajúcim na diaľku – pri internetovom obchode predávajúceho sú uzatvárané podľa Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky ( zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) ako zmluvy o predaji tovaru v obchode, a to bez ohľadu na to, či je kupujúcim fyzická osoba, alebo právnická osoba. Predpokladá sa, že kupujúci použije kúpený tovar pre svoju vlastnú potrebu, alebo pre potrebu členov svojej domácnosti.

2.2. Tieto VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané s právnickými osobami, ktoré tovar mienia použiť na inú ako vlastnú potrebu, t.j. napr. so subjektami, ktoré vykonávajú veľkoobchodnú činnosť ( predávajú tovar konečným spotrebiteľom).

2.3. VOP rešpektujú práva kupujúceho zakotvené v zákone č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Sú nepretržite zverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.elektrostar.sk. Má sa teda za to, že predávajúci si riadne a včas splnil všetky svoje informačné povinnosti podľa zákona č. 108/ 2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2.4. Konkrétne práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzťahujúce sa na proces uzatvárania kúpnej zmluvy, obsah kúpnej zmluvy, ako aj ukončenie tejto zmluvy a iné s tým súvisiace záležitosti sa spravujú týmito VOP, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak.

2.5. Kupujúci je povinný oboznámiť sa so znením týchto VOP pred odoslaním internetovej objednávky predávajúcemu. Kupujúci odoslaním svojej objednávky predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.sk zároveň potvrdzuje, že sa so znením týchto VOP oboznámil a súhlasí s tým, že na práva a povinností zmluvných strán pri zmluvách uzatváraných na diaľku pri internetovom obchode predávajúceho sa budú aplikovať tieto VOP.

2.6. Od znenia VOP sa môžu strany výslovne odchýliť pri uzatváraní konkrétnej kúpnej zmluvy postupom podľa bodu III. týchto VOP.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Predávajúci uverejňuje na svojej internetovej stránke www.elektrostar.sk sortiment tovaru, ktorý ponúka na predaj prostredníctvom internetového obchodu, a to s presným číselným označením každého produktu a s označením ceny toho – ktorého produktu. Na internetovej stránke je zároveň zverejnený cenník dodacích poplatkov, ak k dodaniu tovaru nedôjde pri osobnom odbere kupujúceho v stálej prevádzke predávajúceho na Kavečianskej ceste č. 8/A v Košiciach. Predávajúci si vyhradzuje právo sortiment tovaru, jeho ceny, ako aj ceny dodacích poplatkov kedykoľvek zmeniť. Svojou ponukou na internete je však predávajúci viazaný vo vzťahu ku konkrétnemu kupujúcemu po dobu najmenej 72 hodín odo dňa obdržania záväznej, t.j. odoslanej objednávky kupujúceho.

3.2. Kúpnu zmluvu pri internetovom obchode predávajúceho je možné uzatvoriť len na základe dobrovoľnej, záväznej internetovej objednávky kupujúceho. Objednávka kupujúceho odoslaná predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.sk sa považuje za záväznú, t.j. za neodvolateľný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.3. Každá objednávka kupujúceho musí obsahovať tieto náležitosti:

3.3.1. Špecifikáciu kupujúceho. V prípade že je kupujúci fyzickou osobou – nepodnikateľom, pre špecifikáciu kupujúceho sa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, a číslo telefónu. V prípade, že je kupujúci fyzickou osobou – podnikateľom, pre špecifikáciu kupujúceho sa vyžaduje jeho obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH a číslo telefónu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, pre špecifikáciu kupujúceho sa vyžaduje jeho obchodné meno ( názov), sídlo, údaj o právnej forme, IČO, DIČ a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH, meno a priezvisko osoby oprávnenej uzatvárať kúpne zmluvy na tovar v mene kupujúceho a číslo telefónu.

3.3.2 Špecifikáciu tovaru spolu s návrhom kúpnej ceny Špecifikácia tovaru musí byť uskutočnená označením požadovaného tovaru jeho presným číselným označením produktu z ponúkaného internetového sortimentu predávajúceho a označením požadovaného počtu kusov z toho – ktorého požadovaného tovaru. Súčasne s označením produktu a počtu požadovaných kusov z toho – ktorého produktu bude špecifikovaná aj navrhovaná kúpna cena podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.

3.3.3. Špecifikáciu preferovaného spôsobu dodania tovaru spolu s návrhom dodacích poplatkov Predávajúci dodá tovar kupujúcemu len na územie Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný navrhnúť predávajúcemu požadované miesto dodania tovaru. Požadovaným miestom dodania tovaru môže byť prevádzka predávajúceho na Kavečianskej ceste č. 8/A v Košiciach ( samoodber), alebo iné miesto na území SR. V prípade požadovaného dodania tovaru na iné miesto, než prevádzka predávajúceho, je kupujúci zároveň povinný označiť požadovaný spôsob zaslania tovaru na požadované miesto ( dobierka, kuriérska služba). Súčasne s vykonanou voľbou zaslania tovaru na požadované miesto bude špecifikovaná aj výška dodacích poplatkov podľa aktuálneho cenníka predávajúceho. Kupujúci je oprávnený navrhnúť predávajúcemu termín dodania tovaru. Navrhovaný termín dodania tovaru nesmie byť skorší ako 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po odoslaní záväznej objednávky kupujúcim, aalebo pri dohodnutej platbe vopred skorší ako 14 dní odo dňa zaplatenia zálohovej faktúry na účet predávajúceho. Ak kupujúci požadovaný termín dodania tovaru predávajúcemu nenavrhne, alebo ho navrhne tak, že tento bude skorší ako 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni odoslania záväznej objednávky, alebo bude skorší ako 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zaplatení zálohovej faktúry na účet predávajúceho pri platbe vopred, má sa za to, že predávajúci má povinnosť dodať kupujúcemu dohodnutý tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.3.4. Špecifikáciu preferovaného spôsobu platby kúpnej ceny a dodacích poplatkov Kupujúci je oprávnený navrhnúť predávajúcemu preferovaný spôsob platby. Predávajúci v zásade akceptuje :

 • platbu vopred (na základe zálohovej faktúry) bezhotovostným prevodom
 • platbu v hotovosti pri osobnom odbere tovaru kupujúcim
 • platbu v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku
 • platbu v hotovosti pri doručení tovaru kuriérskou službou.

3.4. Kupujúci je povinný skontrolovať si správnosť svojej objednávky pred jej potvrdením a odoslaním. Odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.sk sa objednávka kupujúceho stáva záväzným, neodvolateľným návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.5. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená okamihom elektronického potvrdenia záväznej objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho bez akýchkoľvek dodatkov, výhrad, obmedzení alebo navrhovaných zmien v lehote najneskôr do 72 hodín odo dňa obdržania objednávky kupujúceho.

3.6. Ak sa predávajúci k potvrdenej a odoslanej objednávke kupujúceho nevyjadrí v lehote najneskôr do 72 hodín do dňa obdržania objednávky kupujúceho, má sa za to, že objednávka kupujúceho nebola akceptovaná a kúpna zmluva nevznikla.

3.7. Ak by potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho uskutočnené do 72 hodín od obdŕžania odoslanej objednávky obsahovalo akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia, alebo navrhované zmeny, považuje sa takéto potvrdenie objednávky za nový návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V takomto prípade bude kúpna zmluva uzatvorená až po akceptácii dodatkov, výhrad, obmedzení alebo navrhovaných zmien predávajúceho zo strany kupujúceho.

3.8. Predávajúci nie je povinný, ani oprávnený dodať kupujúcemu požadovaný tovar len na základe jeho odoslanej objednávky, ktorá nebola potvrdená predávajúcim, t.j. bez uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy, riadne a včas. Dodanie tovaru zo strany predávajúceho je vždy podmienené zaplatením kúpnej ceny ( vrátane DPH) a dodacích poplatkov dohodnutým spôsobom.

4.2. V prípade dohodnutého osobného odberu tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho na Kavečianskej ceste 8/A v Košiciach, kupujúci neuhrádza dodacie poplatky. Tovar vrátane dokladov vzťahujúcich sa na tento tovar mu bude odovzdaný rovnako, ako pri uzatvorení kúpnej zmluvy v obchode. Ak nedošlo k platbe vopred, zaplatenie kúpnej ceny je potvrdené len dokladom z registračnej pokladne predávajúceho.

4.3. V prípade dohodnutej platby vopred bezhotovostným prevodom je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu zálohovú faktúru na kúpnu cenu vrátane DPH a dodacie poplatky najneskôr do 3 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 kalendárnych dní, v tejto lehote musí byť zálohová platba už poukázaná na účet predávajúceho. Dodanie tovaru zo strany predávajúceho je podmienené riadnym a včasným zaplatením vystavenej zálohovej faktúry. Riadna faktúra – daňový doklad bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom.

4.4. V prípade dohodnutej platby v hotovosti pri dodaní tovaru je samotné dodanie tovaru zo strany predávajúceho ( resp. v jeho mene zo strany pošty, či kuriérskej služby) podmienené zaplatením celej kúpnej ceny (vrátane DPH) a dodacích poplatkov v hotovosti pri dodaní tovaru. Faktúra – daňový doklad vzťahujúca sa na tovar je dodávaná priamo s tovarom. Pri dodaní tovaru na dobierku je kupujúcemu vydané potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny priamo poštou. V prípade dodávania tovaru kuriérskou službou vydá kupujúcemu potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny kuriér.

4.5. Ak má byť podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy tovar dodaný na miesto určené kupujúcim ( t.j. ak sa nejedná o samoodber kupujúcim v prevádzke predávajúceho), je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu vrátane dodacích poplatkov a tovar prevziať pri jeho dodaní.

4.6. O presnom termíne dodania tovaru pošle predávajúci, resp. kuriérska služba kupujúcemu spravidla avízo telefonicky, e-mailom, alebo sms správou.

4.7. Kupujúci je povinný dodaný tovar si dôkladne prezrieť už pri jeho dodávaní. Akýchkoľvek chýbajúci tovar, či jeho časť, akýkoľvek poškodený tovar, alebo chýbajúci doklad vzťahujúci sa a tovar ( faktúra, návod na použitie a pod.) je povinný písomne reklamovať bezodkladne, ešte pri preberaní tovaru.

4.8. Prevzatím tovaru kupujúcim po zaplatení kúpnej ceny ( vrátane DPH) a dodacích poplatkov, prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare.

4.9. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny a dodacích poplatkov, ktorými sa podmieňuje dodanie tovaru, po dobu dlhšiu ako 5 dní, alebo v prípade omeškania kupujúceho s prevzatím dodávaného tovaru, je predávajúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.10. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho podľa bodu 4.9. sa zmluva od počiatku zrušuje momentom účinnosti odstúpenia, za ktorý sa považuje doručenie odstúpenia od zmluvy kupujúcemu e-mailom, alebo odoslanie písomného odstúpenia od zmluvy na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke bez ohľadu na to, či kupujúci odstúpenie od zmluvy prevezme. Ak boli kúpna cena za tovar a dodacie poplatky zaplatené bezhotovostným prevodom vopred ( na základe zálohovej faktúry), je predávajúci povinný tieto vrátiť kupujúcemu do 15 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4.11. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho podľa bodu 4.9 je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy a dodávaním tovaru kupujúcemu vznikla. Pod škodou sa rozumejú náklady na dodávanie tovaru, na skladovanie tovaru neprevzatého kupujúcim pri jeho dodaní vo výške 2 Eur za deň, a pod. Požadovaná náhrada škody musí byť predávajúcemu zaplatená najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia u kupujúceho.

5. Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu

5.1. Predávajúci poučuje kupujúceho o tom, že vzhľadom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim na diaľku pri internetovom obchode, má právo na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 pracovných dní počítajúc odo dňa prevzatia tovaru.

5.2. Odstúpene od zmluvy je možné uskutočniť písomným prejavom doručeným predávajúce v zákonnej lehote. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho je možné uskutočniť aj e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho. Ak je ostúpenie od zmluvy zasielané predávajúcemu poštou, považuje sa zákonná lehota dodržaná aj v prípade, že odstúpenie od zmluvy doručené predávajúcemu bolo v zákonnej lehote podané na poštovú prepravu.

5.3. Včasné odstúpenie kupujúceho od zmluvy je účinné momentom jeho doručenia predávajúcemu. Týmto momentom sa uzatvorená kúpna zmluva od počiatku zrušuje.

5.4. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu kompletný tovar, vrátane jeho príslušenstva a všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tento tovar ( záručný list, návod na obsluhu a pod.) na vlastné náklady najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. Ak nebude tovar predávajúcemu vrátený v tejto lehote, stráca kupujúci nárok na odovzdanie tovaru predávajúcemu a na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny a dodacích poplatkov od predávajúceho.

5.5. Predávajúci je povinný prevziať od kupujúceho vrátený tovar, ak je vrátený kompletne, vrátane príslušenstva a dokladov na tovar sa vzťahujúcich, a to v 15 dňovej lehote po účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Prevzatie tovaru po uplynutí 15 dňovej lehoty na vrátenie tovaru zo strany kupujúceho, alebo prevzatie tovaru, ktorý nie je vrátený kompletný, vrátane všetkého príslušenstva a vrátane všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tovar, môže predávajúci odmietnuť.

5.6. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru a dodacie poplatky do 15 dní od prevzatia riadne, a v dohodnutej lehote vráteného tovaru zo strany kupujúceho.

5.7. Ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy a v dohodnutej 15 – dňovej lehote riadne vrátil kompletný tovar, vrátane jeho príslušenstva a dokladov na tento tovar sa vzťahujúcich z dôvodu, že tovar bol vadný, resp. nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, má nárok aj na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru predávajúcemu, a to v lehote na vrátenie kúpnej ceny a dodacích poplatkov ( bod 5.6).

5.8. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu kompletný tovar, vrátane jeho príslušenstva a všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tento tovar (záručný list, návod na obsluhu a pod.) na svoje vlastné náklady najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak nebude tovar predávajúcemu vrátený v tejto lehote, stráca kupujúci nárok na odovzdanie tovaru predávajúcemu a na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny a dodacích poplatkov od predávajúceho.

5.9. Predávajúci je povinný prevziať od kupujúceho vrátený tovar, ak je vrátený kompletne, vrátane príslušenstva a dokladov na tovar sa vzťahujúcich, a to v 14 dňovej lehote po účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Prevzatie tovaru po uplynutí 14 dňovej lehoty na vrátenie tovaru zo strany kupujúceho, alebo prevzatie tovaru, ktorý nie je vrátený kompletný, vrátane všetkého príslušenstva a vrátane všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tovar, môže predávajúci odmietnuť.

5.10. Predávajúci môže kupujúcemu po odstúpení kupujúceho od zmluvy dobrovoľne, písomne navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. V takomto prípade nie je kupujúci povinný sám vracať predávajúcemu tovar v 14- dňovej lehote (body 5.8 až 5.9) na svoje náklady, a súčasne v takomto prípade nie je predávajúci oprávnený podmieňovať vrátenie všetkých platieb kupujúcemu vrátením tovaru. Na vyzdvihnutie tovaru predávajúcim, alebo ním poverenou osobou však nemá kupujúci automaticky právny nárok.

5.11. Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru predávajúcemu zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

6. Záruky

6.1. Tovar predávaný predávajúcim musí mať primeranú akosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám. Tovar musí byť zabalený do obalu, aký vyžaduje povaha tovaru.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe ( záruka).

6.3. Záručná doba je v zásade 24 mesiacov. V prípade spotrebného tovar, ktorý sa rýchlo kazí ( napr. žiarovky) je záručná doba len v rozsahu stanovenom výrobcom takéhoto tovaru.

6.4. Záruka v zákonnom rozsahu nemusí byť potvrdzovaná v osobitnom záručnom liste.

6.5. Vyhlásením v osobitnom záručnom liste potvrdenom predávajúcim môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu záruku vo väčšom rozsahu, než zaručuje zákon. V takomto prípade predávajúci v záručnom liste stanoví aj podmienky záruky.

6.6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

6.7. Záruka sa nikdy ( ani v zákonom rozsahu 24 mesiacov) nevzťahuje na vady:

 • spočívajúce v chýbajúcej súčasti tovaru, alebo jeho príslušenstva, pokiaľ ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,
 • spočívajúce v chýbajúcom doklade o kúpe tovaru ( faktúry), inom doklade vzťahujúcom sa na tovar, resp. chýbajúcom záručnej liste potvrdenom predávajúcim pri záruke sľubovanej vo väčšom rozsahu, ako je zákonná záručná doba, ak ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,
 • spočívajúce v zjavnom poškodení tovaru, alebo jeho príslušenstva, pokiaľ ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,
 • spôsobené mechanickým alebo iným poškodením tovaru vplyvom vonkajšieho faktora, vrátane vplyvu vonkajšieho prostredia ( napr. používaním vo vlhkom, prašnom prostredí, a pod.
 • spôsobené nesprávnym používaním tovaru, používaním na iný účel, nevhodným používaním s prihliadnutím na povahu tovaru alebo jeho nadmerným opotrebením,
 • spôsobené v dôsledku zásahu do tovaru, vrátane vykonávania jeho opravy, pokiaľ oprava nebola vykonaná subjektom určeným predávajúcim v rámci vykonávania záručných opráv.

7. Postup pri uplatňovaní reklamácií (reklamačný poriadok)

7.1. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru je možné si uplatniť ( t.j. tovar reklamovať) počas záručnej doby v prevádzke predávajúceho na Kavečianskej ceste č. 8/A v Košiciach. Akékoľvek práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zanikajú, ak sa riadne neuplatnia u predávajúceho v záručnej dobe.

7.2. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú u predávajúceho len v prípade, že sú splnené súčasne všetky jej náležitosti, t.j. :

 • reklamácia je uplatnená v záručnej dobe
 • reklamácia je uplatnená písomne s presným popisom vady tovaru, s uvedením nároku, ktorý si kupujúci uplatňuje ( napr. zľava z kúpnej ceny, výmena tovaru za iný a pod.), a s presným označením kupujúceho vrátane kontaktnej adresy a telefónneho čísla. Písomná forma je zachovaná aj v prípade, že je s kupujúcim spísaný reklamačný protokol. Reklamačný protokol je predávajúci povinný spísať s kupujúcim vždy, ak tovar reklamuje osobne priamo v jeho prevádzke kedykoľvek počas doby, kedy je prevádzka otvorená. Jedno vyhotovenie reklamačného protokolu s potvrdením presného dátumu uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný kupujúcemu vydať.
 • predávajúcemu je predložený doklad o kúpe tovaru u predávajúceho. Takýmto dokladom je doklad z registračnej pokladne predávajúceho, alebo faktúra na tovar vystavená predávajúcim a doklad o jej úhrade,
 • reklamovaný tovar (vrátane príslušenstva a dokladov vzťahujúcich sa na tovar) je kompletný a predložený predávajúcemu
 • ak si kupujúci reklamuje tovar v záručnej dobe, ktorá presahuje zákonnú záručnú dobu, ak je spolu s tovarom predložený aj záručný list potvrdený predávajúcim.

7.3. Reklamáciu je možné uplatniť si u predávajúceho osobne, alebo zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho ( vrátane zaslania e-mailom) a zaslaním tovaru a ostatných požadovaných dokladov uvedených v bode 7.2 predávajúcemu na adresu sídla jeho prevádzky na dobierku, alebo kuriérskou službou. Reklamácia sa považuje za uplatnenú u predávajúceho až doručením posledného z požadovaných dokumentov, resp. tovaru.

7.4. Predávajúci je povinný pri riadnom uplatnení reklamácie kupujúcemu vydať o uplatnení reklamácie potvrdenie, a to vo forme vydania jedného vyhotovenia spísaného reklamačného protokolu, alebo osobitným listom alebo e-mailom doručovaným bezodkladne po riadnom uplatnení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.5. Po riadnom uplatnení reklamácie predávajúceho je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to s prihliadnutím na povahu uplatňovanej vady. V jednoduchých prípadoch je možné určiť spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne ( napr. už v spísanom reklamačnom protokole), v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. O určení spôsobu vybavenia reklamácie bude kupujúci oboznámený v zákonnej lehote písomne listom, alebo e-mailom na kontaktnú adresu uvedenú v reklamácii kupujúceho.

7.6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne po určení spôsobu jej vybavenia, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie.

7.7. Ak má tovar odstrániteľnú vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie.

7.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia odstrániteľnej vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.9. V prípade opätovného vyskytnutia sa tej istej odstrániteľnej vady po oprave tovaru, alebo v prípade výskytu väčšieho počtu odstrániteľných vád, pre ktoré nemôže kupujúci tovar riadne užívať, má kupujúci právo od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

7.10. Ak má tovar neodstrániteľnú vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, a pre túto vadu tovar nemožno riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.11. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru kupujúcemu, odoslaním písomnej výzvy kupujúcemu na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. K odoslaniu písomnej výzvy kupujúcemu na prevzatie plnenia dôjde na kontaktnú adresu kupujúceho uvedenú v písomnej reklamácii spravidla až po tom, čo si kupujúci neprevezme opravený tovar, nový tovar, kúpnu cenu alebo zľavu z kúpnej ceny na základe avíza predávajúceho zaslaného mu e-mailom, alebo sms – správou.

7.12. V prípade, že riadne uplatnená reklamácia nebude zo strany predávajúceho vybavená najneskôr do 30 dní od jej riadneho uplatnenia, je kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.13. Doba od riadneho uplatnenia reklamácie až do vybavenia reklamácie sa nezapočítava do záručnej doby. Ak dôjde v súvislosti s vybavením reklamácie k výmene tovaru, alebo niektorej jeho časti či príslušenstva, na vymenený tovar, jeho súčasť alebo príslušenstvo začína plynúť nová záručná doba.

7.14. V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu náklady účelne vynaložené na riadne uplatnenie reklamácie, ak budú uplatnené v zákonnej lehote. Náhrada účelne vynaložených nákladov má byť poskytnutá kupujúcemu do 15 dní od ich riadneho uplatnenia a riadneho preukázania ich výšky.

8. Poučenie o možnosti podávať sťažnosti a podnety a možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

8.1 Kupujúci je oprávnený podávať predávajúcemu sťažnosti a podnety, a to písomne na adresu jeho sídla, e-mailom alebo faxom na adresy a čísla uvedené v čl. I týchto VOP.

8.2. Kupujúci ( spotrebiteľ) má právo obrátiť sa s návrhom na alternatívne riešenie prípadného sporu s predávajúcim na subjekt alternatívneho riešenia sporov zapísaného do zoznamu subjektov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

8.3. Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporu a možnosť podať návrh na alternatívne riešenie sporu sú dané prostredníctvom platformy na stránke www.spotrebitelskecentrum.sk.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť ich bezpečnosť alebo funkčnosť. Kupujúci je oboznámený so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle týchto podmienok (kliknutím sem sa Vám zobrazí Ochrana osobných údajov).

10. Ostatné a záverečné ustanovenia

10.1. Odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.sk dáva kupujúci predávajúcemu ako prevádzkovateľovi informačných systémov svoj súhlas so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v objednávke na účely zrealizovania obchodu, vystavenia, spracovania a zaúčtovania daňových dokladov, archivovania dokladov a na účely iných s tým súvisiacich činností.

10.2. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho obsiahnuté v týchto VOP, alebo osobitne dohodnuté v uzatvorenej kúpnej zmluve, majú prednosť pred zákonnou úpravou.

10.3. Na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito VOP neupravenými sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka ( zákona č 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

10.4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2016.

Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe