Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky ( „VOP“) sa  aplikujú  na zmluvy uzatvárané so spoločnosťou PROFI – STAR, s.r.o. pri internetovom obchode, t.j. pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

1. Označenie predávajúceho

 1. Predávajúcim tovaru pri kúpnych zmluvách uzatváraných na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.shop  je spoločnosť :

PROFI – STAR, s.r.o.
so sídlom: Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice
IČO: 46 258 060
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu  Košice,  oddiel Sro, vložka č. 28053/V

 1. Bankové spojenie predávajúceho:

IBAN: SK50 0200 0000 0029 1043 8457
DIČ predávajúceho je: 2023303810, IČ DPH: SK2023303810

 1. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je: eshop@elektrostar.sk

       Telefónne číslo predávajúceho je: 0915 358 900

2. Úvodné ustanovenia

2.1. Má sa za to, že  zmluvy pri predaji tovaru uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sú posudzované ako  zmluvy o predaji tovaru v obchode podľa  ustanovení Občianskeho zákonníka.  To neplatí, ak je kupujúcim fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá mieni  tovar ďalej použiť  na predaj konečným spotrebiteľom.     

 
2.2.  VOP rešpektujú práva kupujúceho  zakotvené v zákone č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho   (ďalej len „zákon“) v znení neskorších predpisov. VOP sú nepretržite zverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.elektrostar.shop.  Má sa za to, že ich  zverejnením si  predávajúci splnil  riadne a včas  informačné povinnosti podľa  zákona. 

    
2.3.  Kupujúci je povinný oboznámiť sa so znením  týchto VOP  pred odoslaním  záväznej internetovej objednávky tovaru.   

2.4.  Odoslaním  záväznej objednávky prostredníctvom  internetovej stránky www.elektrostar.shop kupujúci  predávajúcemu  potvrdzuje, že sa  so znením   týchto  VOP  oboznámil  a zároveň  súhlasí s tým, že ak nie je stranami výslovne dohodnuté inak,   na práva a povinností  zmluvných strán  sa budú aplikovať tieto VOP.

2.5.   Od znenia VOP sa môžu zmluvné strany výslovne odchýliť  pri uzatváraní konkrétnej kúpnej zmluvy postupom podľa bodu 3. týchto VOP. 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Predávajúci  uverejňuje  na svojej internetovej stránke  www.elektrostar.shop   sortiment   tovaru, ktorý ponúka na predaj  prostredníctvom  internetového obchodu.  Tovar  je stručne popísaný uvedením jeho hlavných vlastností, každej položke tovaru z predajného sortimentu  je pridelené číselné označenie. Každej položke  je priradená  predajná cena  tovaru.  

Pri každej položke tovaru  špecifikovanej  číselným označením predávajúci uvádza, či sa jedná o tovar  typizovaný, alebo o tovar, ktorý sa bude vyrábať na základe osobitnej požiadavky ( objednávky) kupujúceho.  

Typizovaný tovar  je  osobitnou ikonou označovaný ako  „tovar skladom“.

Tovar, ktorý  nie je výrobcami bežne vyrábaný na sklad, ale bude vyrábaný až na základe  osobitnej požiadavky (objednávky)  kupujúceho, je v ponuke predávajúceho označovaný  osobitnou ikonou  ako „tovar na objednávku“.   

Na  internetovej stránke predávajúceho je  zároveň zverejnený cenník dodacích poplatkov (nákladov na dopravu, poštovné a pod.),  ak  k dodaniu  tovaru  nedôjde pri  osobnom odbere kupujúceho v niektorej zo stálych  predajných prevádzok predávajúceho v Košiciach.

3.2.  Predávajúci si vyhradzuje právo  kedykoľvek zmeniť predajný sortiment tovaru,  zmeniť  ceny tovaru, ako aj ceny ďalších dodacích poplatkov.  Svojou aktuálnou ponukou na internete je však viazaný vo vzťahu ku konkrétnemu kupujúcemu  po dobu najmenej 72 hodín od momentu, kedy mu bude  doručená záväzná  objednávka  kupujúceho. 

3.3. Kúpnu zmluvu  je možné uzatvoriť len na základe  dobrovoľnej, záväznej  internetovej  objednávky kupujúceho, ktorá môže byť predávajúcemu odoslaná len po stlačení tlačidla označeného čitateľným označením  „objednávka s povinnosťou platby“. 

Objednávka kupujúceho  odoslaná  predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.shop  po stlačení tlačidla označeného čitateľným označením  „objednávka s povinnosťou platby“, sa považuje za objednávku záväznú.

Po právnej stránke   sa záväzná objednávka kupujúceho považuje za  neodvolateľný  návrh kupujúceho  na uzatvorenie  kúpnej zmluvy   na diaľku.  

3.4. Každá objednávka  kupujúceho musí obsahovať tieto náležitosti: 

3.4.1. Špecifikáciu kupujúceho

 • v prípade  kupujúceho  - fyzickej osoby nepodnikateľa sa  pre špecifikáciu kupujúceho  vyžaduje  uvedenie  mena, priezviska, dátumu narodenia,  bydliska a číslo telefónu.
 • v prípade, že   kupujúci je fyzickou osobou – podnikateľom, kupujúci  má na účely špecifikácie  poskytnúť  predávajúcemu svoje obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ  a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH a číslo telefónu,
 • v prípade, že je kupujúci právnickou osobou, pre jeho špecifikáciu sa vyžaduje jeho  obchodné meno (názov), sídlo, údaj o právnej forme, IČO, DIČ a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH,  uvedenia mena a priezviska osoby oprávnenej uzatvárať kúpne zmluvy na tovar v mene kupujúceho a číslo telefónu.

3.4.2. Špecifikáciu   tovaru   spolu  s návrhom kúpnej ceny

 • špecifikácia tovaru musí byť uskutočnená číselným označením každej požadovanej položky tovaru  z predajného sortimentu predávajúceho a uvedením požadovaného počtu kusov tovaru z tej –ktorej položky,
 • súčasne s číselným označením tovaru (položky) a počtu požadovaných kusov z tej-ktorej položky   bude špecifikovaná aj navrhovaná kúpna cena + DPH  podľa aktuálneho predajného cenníka predávajúceho.

3.4.3. Špecifikáciu preferovaného spôsobu a termínu dodania tovaru spolu s návrhom dodacích poplatkov

 • kupujúci je povinný navrhnúť predávajúcemu požadované miesto dodania tovaru, pričom je povinný rešpektovať, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar len na územie Slovenskej republiky,
 • požadovaným miestom dodania tovaru môžu byť niektorá z obchodných prevádzok predávajúceho v Košiciach  (samoodber),
 • v prípade  požadovaného dodania tovaru na iné miesto v Slovenskej republike je kupujúci povinný označiť požadovaný spôsob zaslania tovaru na označené miesto (dobierka, kuriérska služba),
 • súčasne  s vykonanou voľbou zaslania tovaru na požadované miesto bude špecifikovaná aj výška dodacích poplatkov podľa aktuálneho cenníka predávajúceho, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť navyše okrem kúpnej ceny vrátane DPH,
 • kupujúci je oprávnený navrhnúť predávajúcemu aj termín dodania tovaru, pričom  navrhovaný   termín dodania typizovaného tovaru (tovaru skladom) nesmie byť skorší ako 7 pracovných dní,  pri tovare na objednávku nesmie  byť dodací termín  skorší ako 3 mesiace.

3.4.4. Špecifikáciu preferovaného spôsobu platby kúpnej ceny a dodacích poplatkov

 • kupujúci  je oprávnený  navrhnúť predávajúcemu preferovaný spôsob platby za tovar, pričom predávajúci v zásade akceptuje:

-  platbu vopred (na základe zálohovej faktúry) bezhotovostným prevodom z bankového účtu, 

-  platbu cez internetové rozhranie banky (platbu kartou on – line), 

-  platbu v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku,

-  platbu v hotovosti pri doručení tovaru kuriérskou službou,

-  platbu v hotovosti  alebo prostredníctvom platobnej karty pri osobnom odbere tovaru kupujúcim

   v obchodných  prevádzkach predávajúceho.


3.5. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť   svojej objednávky    pred jej potvrdením a odoslaním. Odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.shop po stlačení tlačidla s označením „objednávka s povinnosťou platby“ sa objednávka kupujúceho stáva záväznou, t.j. záväzným, neodvolateľným  návrhom na uzatvorenie  kúpnej zmluvy. 

3.6. Kúpna zmluva  je medzi  kupujúcim a predávajúcim   uzatvorená okamihom elektronického potvrdenia záväznej  objednávky kupujúceho  zo strany  predávajúceho bez akýchkoľvek dodatkov, výhrad, obmedzení alebo navrhovaných zmien  v lehote najneskôr do 72 hodín odo dňa  obdržania   objednávky kupujúceho.  

3.7. Ak sa predávajúci k potvrdenej a odoslanej  objednávke  kupujúceho nevyjadrí  v lehote najneskôr do 72 hodín do dňa obdržania  objednávky kupujúceho,   má sa za to, že  objednávka  kupujúceho nebola akceptovaná a kúpna zmluva nevznikla.

3.8. Ak by potvrdenie objednávky  zo strany predávajúceho  uskutočnené do 72 hodín od odobdržania odoslanej objednávky  obsahovalo akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia, alebo navrhované zmeny,  považuje sa takéto potvrdenie objednávky za nový návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.  V takomto prípade bude  kúpna zmluva uzatvorená až po akceptácii  dodatkov, výhrad, obmedzení alebo navrhovaných zmien  predávajúceho  zo  strany kupujúceho, ak k takejto akceptácii dôjde  do 72 hodín od obdržania  nového návrhu (protinávrhu) predávajúceho.  

3.9. Predávajúci nie je ani oprávnený, ani  povinný  dodať  kupujúcemu  požadovaný tovar len  na základe odoslanej záväznej  objednávky kupujúceho, ktorá nebola potvrdená predávajúcim, t.j. bez  uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1.  Predávajúci sa zaväzuje  dodať kupujúcemu tovar  podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy,  riadne a včas.  Dodanie tovaru zo strany predávajúceho   je vždy  podmienené  zaplatením kúpnej ceny ( vrátane DPH)   a dodacích poplatkov dohodnutým spôsobom. 

4.2.   V prípade  dohodnutej platby kúpnej ceny a dodacích poplatkov vopred  začína plynúť lehota na dodanie tovaru  odo dňa zaplatenia zálohovej faktúry ( platby vopred) pripísaním na  bankový účet  predávajúceho.  V ostatných prípadoch sa lehota počíta odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola uzatvorená kúpna zmluvy na dodávku tovaru. Ak kupujúci vo svojej záväznej objednávke neuviedol predávajúcemu požadovaný termín dodania tovaru, alebo ak bol  navrhnutý tak, že  nerešpektoval minimálnu 7 dňovú  dodaciu lehotu na typizovaný tovar  resp. 3  mesačnú  lehotu  pri  tovare  na objednávku, tak sa  má za to, že predávajúci má povinnosť dodať kupujúcemu tovar najneskôr v posledný deň takejto lehoty, ak sa zmluvné strany nedohodnú v individuálnom prípade inak.  .

4.3.  V prípade  dohodnutého osobného odberu  tovaru  kupujúcim v niektorej z obchodných prevádzok predávajúceho v Košiciach kupujúci  neuhrádza dodacie poplatky.   Tovar  mu bude odovzdaný rovnako ako je tomu pri uzatvorení kúpnej zmluvy v obchode. Ak nedošlo k platbe vopred, zaplatenie   kúpnej ceny  je potvrdené dokladom  z registračnej pokladne predávajúceho.  Pri platbe platobnou kartou cez platobný  terminál bude kupujúcemu poskytnutý aj doklad o uskutočnení platby prostredníctvom platobnej karty.  

4.4. V prípade dohodnutej platby vopred je predávajúci povinný  vystaviť   kupujúcemu zálohovú faktúru na kúpnu cenu vrátane DPH a dodacie poplatky  najneskôr do 3 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.  Splatnosť  zálohovej faktúry je 7 kalendárnych dní. V tejto lehote  musí byť zálohová platba už poukázaná na  účet predávajúceho.  Dodanie tovaru zo strany    predávajúceho  je podmienené  riadnym a včasným zaplatením  vystavenej zálohovej faktúry.   Riadna faktúra – daňový doklad bude kupujúcemu dodaná  spolu s tovarom.

4.5.  V prípade  dohodnutej   platby   pri dodaní tovaru je   dodanie  tovaru zo strany predávajúceho   ( resp. v jeho mene   zo strany pošty, či kuriérskej služby)   podmienené zaplatením celej kúpnej ceny (vrátane DPH)  a dodacích poplatkov   v hotovosti  alebo platobnou kartou cez platobný terminál  bezprostredne  pri dodávke.   Faktúra – daňový doklad vzťahujúca sa na tovar   je dodávaná priamo s tovarom. Pri  dodaní tovaru na dobierku je  kupujúcemu vydané potvrdenie o zaplatení  ceny    priamo poštou.  V prípade  dodávania tovaru kuriérskou službou  vydá kupujúcemu potvrdenie o zaplatení   ceny  kuriér.   

4.6.   Ak má byť  podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy tovar dodaný na miesto určené  kupujúcim  ( t.j. ak sa nejedná o samoodber kupujúcim  v niektorej z prevádzok predávajúceho), je kupujúci povinný zaplatiť   kúpnu  cenu  vrátane dodacích poplatkov  a tovar pri jeho dodaní  prevziať.  O presnom  termíne  dodania tovaru pošle predávajúci, resp. kuriérska služba   kupujúcemu spravidla   avízo  telefonicky, e-mailom, alebo SMS  správou.

4.7. Kupujúci  je povinný  prezrieť si  dodaný tovar dôkladne už pri jeho dodávaní.  Akýchkoľvek chýbajúci tovar, či jeho časť,  akýkoľvek poškodený tovar, alebo  chýbajúci doklad vzťahujúci sa na tovar   ( faktúra, návod na použitie a pod.)  je povinný písomne   reklamovať  bezodkladne, ešte pri preberaní tovaru.

4.8. Prevzatím tovaru  kupujúcim  po zaplatení kúpnej ceny  a dodacích poplatkov vrátane DPH,  prechádza na kupujúceho  vlastnícke právo k tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare.

4.9. V prípade omeškania kupujúceho   so zaplatením  kúpnej ceny a dodacích poplatkov, ktorými sa podmieňuje dodanie tovaru  po dobu dlhšiu   ako 5 dní, alebo v prípade omeškania kupujúceho  s  prevzatím  dodávaného   tovaru,  je predávajúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy  písomne odstúpiť.

4.10. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho podľa bodu 4.9. sa zmluva od počiatku zrušuje momentom účinnosti odstúpenia od zmluvy, za ktorý sa považuje moment doručenia odstúpenia od zmluvy  kupujúcemu e-mailom, alebo   odoslanie písomného odstúpenia od zmluvy    na adresu kupujúceho  uvedenú v objednávke   bez ohľadu na to, či kupujúci  odstúpenie od zmluvy prevezme. Ak boli kúpna cena  za tovar a dodacie poplatky  zaplatené bezhotovostným prevodom vopred  ( na základe zálohovej faktúry), je  predávajúci  povinný tieto vrátiť  kupujúcemu   do  14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5. Poučenia o práve spotrebiteľa  ( kupujúceho) odstúpiť od zmluvy a jeho následkoch

5.1.   Kupujúci má  v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku ( ďalej len „ zákon“)    právo odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu od  kúpnej zmluvy uzatvorenej vrámci internetového obchodu cez stránku  www.elektrostar.shop  v lehote do 14 dní. Toto právo sa bez  akýchkoľvek  obmedzení vzťahuje  na  kúpený typizovaný tovar ( v ponuke predávajúceho označovaný ikonou „tovar skladom“).  V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona    ale  kupujúci  nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy na tovar  vyrábaný  na základe osobitnej požiadavky (objednávky) kupujúceho, t.j. na taký tovar, ktorý je v ponuke predávajúceho označovaný ako „ tovar na objednávku“.

5.2.   Kupujúci má právo na písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy na typizovaný tovar uzatvorenej prostredníctvom internetovej  stránky   www.elektrostar.shop  v lehote do 14 dní počítajúc odo dňa  prevzatia tovaru.  Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, kedy ho prevezme kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu ( kuriéra). V prípade tovaru objednaného  jednou objednávkou, ale dodávaného oddelene,  je rozhodujúce prevzatie posledného tovaru. V prípade tovaru pozostávajúceho z viacerých dielov alebo kusov je rozhodujúci moment prevzatia tovaru moment, kedy je prevzatý posledný diel alebo kus.   Kupujúci môže od zmluvy písomne odstúpiť bez uvedenia dôvodu  aj skôr, t.j. ešte pred  prevzatím tovaru.  

5.3.  Od uzatvorenej kúpnej zmluvy  je možné písomne odstúpiť vcelku,  ohľadom všetkého  typizovaného tovaru zakúpeného jednou kúpnou zmluvou,  alebo   len čiastočne ohľadom  niektorého zo zakúpeného typizovaného tovaru. Odstúpenie od zmluvy preto  musí obsahovať presnú špecifikáciu tovaru, ohľadom ktorého kupujúci od zmluvy odstupuje uvedením číselného označenia konkrétneho tovaru podľa ponuky predávajúceho a vymedzením  počtu kusov tovaru, ktorého  sa odstúpenie od zmluvy  týka.   Odstúpenie od zmluvy musí byť jednoznačné,  zrozumiteľné, obsahujúce  odstupujúci  prejav vôle kupujúceho.  Kupujúci je oprávnený použiť vzorovú formuláciu odstúpenia od zmluvy, ktorú mu predávajúci ponúka na svojom webovom sídle ako formulár  na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

5.4. Písomné odstúpenie od zmluvy môže kupujúci  uskutočniť najneskôr v 14 dňovej lehote  elektronicky prostredníctvom  internetovej stránky  www.elektrostar.shop,  osobitným  e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho, alebo poštou  na doručovaciu adresu predávajúceho, ktorá je totožná s adresou sídla uvedeného v obchodnom registri. Ak je odstúpenie od zmluvy zasielané predávajúcemu poštou, považuje sa zákonná lehota za dodržanú aj v prípade, že odstúpenie od zmluvy doručené predávajúcemu bolo v zákonnej lehote podané na poštovú prepravu.

5.5.  V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom vzorového formulára  umiestneného na internetovej stránke  je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu   bezodkladne e-mailové potvrdenie  o podaní odstúpenia od zmluvy.  Ak takéto potvrdenie kupujúci   neobdrží  ani do 24 hodín odo dňa použitia vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy,   je potrebné túto funkciu považovať za dočasne nefunkčnú a na odstúpenie od zmluvy využiť  iné  možnosti dané na odstúpenie od zmluvy.    

5.6.  Včasné odstúpenie kupujúceho od zmluvy na konkrétny typizovaný tovar je účinné momentom  doručenia  písomného odstúpenia  predávajúcemu. Týmto momentom sa uzatvorená kúpna zmluva od počiatku zrušuje ohľadom toho  tovaru, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka.

5.7. Predávajúci je povinný do 14 dní od  účinnosti odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby za špecifikovaný tovar, ktoré od neho predávajúci prijal na základe zrušenej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, a to vrátane dodacích poplatkov vzťahujúcich sa na dodávku  špecifikovaného tovaru, nie však skôr (predtým), ako je predávajúcemu zo strany kupujúceho vrátený kompletný tovar vrátane jeho príslušenstva a všetkých dokladov na tento tovar sa vzťahujúcich  ( záručný list, návod na obsluhu a pod.).

5.8.  Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu kompletný tovar (vrátane jeho príslušenstva a všetkých dokladov vzťahujúcich sa na tento tovar)  do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, a to  na svoje vlastné náklady bez práva na ich náhradu od predávajúceho.   Po vrátení tovaru predávajúcemu budú kupujúcemu zo strany predávajúceho vrátené  platby vzťahujúce sa na tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa strany nedohodnú inak.

 1. Predávajúci je povinný prevziať od kupujúceho vrátený tovar, ak:
 • sa jedná o tovar typizovaný,
 • ide o tovar,  ohľadom ktorého došlo k včasnému odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho,
 • ak bol tento tovar  vrátený ako kompletný ( vrátane príslušenstva a dokladov na tovar sa vzťahujúcich) 
 • a súčasne ak  bol tovar vrátený v 14 dňovej lehote po účinnosti odstúpenia od zmluvy.

Prevzatie iného tovaru,  prevzatie nekompletného tovaru, a/alebo  prevzatie tovaru  po uplynutí 14 dňovej lehoty na vrátenie  môže predávajúci odmietnuť.  V takomto prípade  stráca  kupujúci nárok na vrátenie  tovaru predávajúcemu.  Rovnako kupujúci stráca nárok  na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny a dodacích poplatkov zo strany  predávajúceho.

5.10. Predávajúci môže kupujúcemu po odstúpení od kúpnej zmluvy vzťahujúcom sa na konkrétny  typizovaný tovar  písomne navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. V takomto prípade nie je kupujúci povinný sám vracať predávajúcemu tovar v 14- dňovej lehote na svoje náklady,  predávajúci v takomto prípade nie je oprávnený podmieňovať vrátenie všetkých platieb kupujúcemu vrátením tovaru. Na vyzdvihnutie tovaru predávajúcim alebo ním poverenou osobou však nemá kupujúci automaticky právny nárok.

5.11. Kupujúci zodpovedá v prípade odstúpenia od zmluvy a následného vrátenia  tovaru  predávajúcemu  za zníženie hodnoty tovaru.  Kupujúci zodpovedá za také zníženie hodnoty, ktoré vzniklo v dôsledku  zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

6. Záruky

6.1. Tovar predávaný predávajúcim musí mať primeranú akosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám. Tovar musí byť zabalený do obalu, aký vyžaduje povaha tovaru.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe ( záruka).

6.3. Záručná doba je v zásade 24 mesiacov. V prípade spotrebného tovar, ktorý sa rýchlo kazí ( napr. žiarovky) je záručná doba len v rozsahu stanovenom výrobcom takéhoto tovaru. Informácia o prísnejších zásadách záruky stanovených výrobcom, ako ustanovuje všeobecný predpis, bude uvedená na samotnom tovare, alebo v dokladoch vzťahujúcich sa na konkrétny tovaru.

6.4. Záruka v zákonnom rozsahu nemusí byť potvrdzovaná v osobitnom záručnom liste.

6.5. Vyhlásením v osobitnom záručnom liste potvrdenom predávajúcim môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu záruku vo väčšom rozsahu, než zaručuje zákon. V takomto prípade predávajúci v záručnom liste stanoví aj podmienky záruky.

6.6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

6.7. Záruka sa nikdy ( ani v zákonom rozsahu 24 mesiacov) nevzťahuje na vady:

 • spočívajúce v chýbajúcej súčasti tovaru, alebo jeho príslušenstva, pokiaľ ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,
 • spočívajúce v chýbajúcom doklade o kúpe tovaru ( faktúry), inom doklade vzťahujúcom sa na tovar,  ak ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,
 • spočívajúce v zjavnom poškodení tovaru, alebo jeho príslušenstva, pokiaľ ich kupujúci neuplatnil bezodkladne pri preberaní tovaru,
 • spôsobené mechanickým alebo iným poškodením tovaru vplyvom vonkajšieho faktora, vrátane vplyvu vonkajšieho prostredia ( napr. používaním vo vlhkom, prašnom prostredí, prostredí, a pod.),
 • spôsobené nesprávnym používaním tovaru, používaním na iný účel, nevhodným používaním s prihliadnutím na povahu tovaru alebo jeho nadmerným opotrebením,
 • spôsobené v dôsledku zásahu do tovaru, vrátane vykonávania jeho opravy, pokiaľ oprava nebola vykonaná subjektom určeným predávajúcim vrámci vykonávania záručných opráv.

7. Postup pri uplatňovaní reklamácií (reklamačný poriadok)

7.1. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru si kupujúci môže  uplatniť u predávajúceho  (t.j. tovar reklamovať)  počas záručnej doby osobne v niektorej z obchodných prevádzok predávajúceho na Kavečianskej ceste č. 8/A v Košiciach, na Kavečianskej ceste č.  4 v Košiciach, alebo  na Južnej triede č. 74 v Košiciach, alebo  zaslaním reklamácie,  tovaru a iných  potrebných dokladov predávajúcemu iným spôsobom. Písomná reklamácia kupujúceho môže byť predávajúcemu  zaslaná  poštou na adresu jeho sídla, alebo e-mailom na emailovú adresu predávajúceho v spojení so zaslaním tovaru a ostatných potrebných dokladov uvedených nižšie  na adresu  Kavečianska cesta č. 8/A, 040 01 Košice  poštou,   kuriérskou, či zasielateľskou  službou.

7.2.  Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú u predávajúceho len v prípade, že sú súčasne splnené  všetky nasledovné  náležitosti :

 • reklamácia je uplatnená v záručnej dobe,
 • reklamácia obsahuje označenie kupujúceho, vrátane jeho kontaktnej adresy. Je vítané, aby reklamácia obsahovala aj  kontaktnú e-mailovú adresu a telefónne číslo kupujúceho,
 • reklamácia je uplatnená písomne s presným popisom vady tovaru a s uvedením nároku, ktorý si kupujúci uplatňuje ( napr. zľava z kúpnej ceny, výmena tovaru za iný a pod.),
 • predávajúcemu je predložený doklad o kúpe tovaru u predávajúceho ( napr.  faktúra na tovar vystavená predávajúcim a doklad o jej úhrade),
 • predávajúcemu je predložený kompletný reklamovaný tovar (vrátane príslušenstva a dokladov vzťahujúcich sa na tovar)
 • a ak kupujúci reklamuje tovar v záručnej dobe, ktorá presahuje zákonnú záručnú dobu, ak je spolu s tovarom predložený aj záručný list potvrdený predávajúcim.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú u predávajúceho až doručením poslednej  z požadovaných náležitostí ( doručením posledného dokumentu a/alebo tovaru)..

7.3.  V prípade osobnej reklamácie bude s kupujúcim spísaný reklamačný protokol Jedno vyhotovenie reklamačného protokolu  s potvrdením presného dátumu uplatnenia reklamácie   je predávajúci povinný vydať kupujúcemu.  Spísaný reklamačný protokol nahrádza  aj potvrdenie predávajúceho  o uplatnení reklamácie. 

7.4.  Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu po  riadnom uplatnení reklamácie písomné potvrdenie o jej uplatnení,  a to vo forme osobitného listu, alebo e-mailom. Tieto poskytne alebo  doručí kupujúcemu bezodkladne po riadnom uplatnení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.5. Po riadnom uplatnení reklamácie je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie s prihliadnutím na povahu uplatňovanej vady tovaru. V jednoduchých prípadoch je možné určiť spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne ( napr. už v spísanom reklamačnom protokole), v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. O určení spôsobu vybavenia reklamácie bude kupujúci oboznámený v zákonnej lehote písomne listom, alebo e-mailom na kontaktnú adresu uvedenú v reklamácii kupujúceho.

7.6. Predávajúci je  povinný vybaviť  reklamáciu bezodkladne  po určení spôsobu jej vybavenia, najneskôr však  do 30 dní  odo dňa riadneho uplatnenia  reklamácie.

7.7. Ak  má tovar odstrániteľnú vadu, za ktorú  predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa riadneho  uplatnenia reklamácie.

7.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia odstrániteľnej  vady vymeniť vadný tovar za  bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.9. V prípade opätovného  vyskytnutia sa tej istej odstrániteľnej vady po oprave tovaru, alebo v prípade výskytu  väčšieho  počtu  odstrániteľných  vád, pre  ktoré nemôže kupujúci   tovar riadne užívať,  má kupujúci právo  od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť  a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

7.10. Ak má tovar neodstrániteľnú vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá,     a pre túto vadu tovar nemožno  riadne žívať ako tovar bez vady,  má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá však nebráni  riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci  právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.  

7.11. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním  opraveného tovaru  kupujúcemu, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru kupujúcemu,  odoslaním písomnej  výzvy   kupujúcemu   na prevzatie plnenia, alebo  odôvodneným zamietnutím reklamácie.   K odoslaniu písomnej výzvy kupujúcemu na prevzatie plnenia   dôjde  na  kontaktnú adresu  kupujúceho  uvedenú v písomnej reklamácii spravidla  až po tom, čo si  kupujúci  neprevezme  opravený tovar,  nový tovar, kúpnu cenu alebo zľavu z kúpnej ceny    na základe    avíza predávajúceho   zaslaného mu e-mailom, alebo sms – správou. 

7.12. V prípade, že  riadne uplatnená reklamácia nebude    zo strany predávajúceho vybavená najneskôr   do 30 dní od jej riadneho uplatnenia, je kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.   

7.13. Doba od riadneho uplatnenia reklamácie až do vybavenia reklamácie  sa nezapočítava do záručnej doby. Ak dôjde  v súvislosti s vybavením reklamácie k výmene tovaru, alebo niektorej jeho časti či príslušenstva,     na vymenený tovar, jeho súčasť alebo príslušenstvo začína  plynúť nová záručná doba. 

7.14. V prípade oprávnenej reklamácie  je predávajúci   povinný nahradiť kupujúcemu náklady účelne vynaložené   na   riadne uplatnenie reklamácie,  ak budú uplatnené v zákonnej lehote.  Náhrada  účelne vynaložených nákladov    má byť poskytnutá kupujúcemu do 15 dní  od ich riadneho  uplatnenia a riadneho preukázania ich výšky.

 1. Informačná povinnosť pri poskytovaní osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ informačných údajov,  spoločnosť:  

PROFI – STAR, s.r.o.
so sídlom:  Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice
IČO: 46 258 060

zapísaná v obchodnom registri Mestský súd Košice, oddiel Sro, vložka číslo 28053/V
zastúpená : Ing. Jozefom Petrom – konateľom

Kontaktné údaje:

e-mail: eshop@elektrostar.sk

tel.č.: 0915 358 900

týmto v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov obsiahnutými v čl. 13 a nasl. Nariadenia  Európskeho parlamenty a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016  ( ďalej len GDPR)  a  v súlade s ust § 19 a nasl.  zákona č. 18/2018  Z.z.  o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  informuje  dotknuté osoby, že  v zásade  na základe  ich dobrovoľného súhlasu  mieni spracúvať    osobné údaje fyzických osôb  v nasledovnom rozsahu:    

meno a priezvisko
adresa bydliska
dátum narodenia
telefónne číslo 
e-mailová adresa 
IP počítačová adresa
číslo bankového účtu ( aplikuje sa iba v prípade úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom),
čiastočné číslo platobnej karty s prvkami anonymizácie a číslo bankovej transakcie  ( aplikuje sa iba v prípade úhrady kúpnej ceny cez internetové rozhranie banky ( pri platení platobnou kartou on – line  alebo pri  úhrade kúpnej ceny cez platobný terminál  v obchodných prevádzkach predávajúceho)

 1. Právnym základom  spracúvania   všetkých vyššie uvedených údajov  je  najmä dobrovoľný súhlas dotknutej osoby (kupujúceho) na spracúvanie svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu na  dohodnutý  účel po stanovenú dobu, ktorý môže dotknutá osoba poskytnúť prevádzkovateľovi prostredníctvom stlačenia osobitného tlačidla ešte pred   zaslaním    záväznej objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.elektrostar.shop,  a oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je ochrana jeho práv a právom chránených záujmov.  

Prevádzkovateľ týmto  zákazníkom ako  dotknutým osobám oznamuje, že v procese uzatvárania zmluvy, t.j. vrámci predzmluvných vzťahov môže  spracúvať dobrovoľne poskytnuté osobné údaje aj bez výslovného súhlasu dotknutej osoby v prípade,  ak ich  zákazník zadá do informačných systémov prevádzkovateľa pred udelením výslovného súhlasu na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom osobitného tlačidla umiestneného na webovej stránke predávajúceho.   

V prípade, že kupujúci svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov  predávajúceho  vo vyššie uvedenom rozsahu,  na  vyššie vymedzený účel  a na vyššie vymedzenú dobu  neposkytne, nie je možné uzatvoriť s ním  kúpnu zmluvu  na diaľku  s využitím internetovej stránky predávajúceho  www.elektrostar.shop.   Aj bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov má kupujúci   možnosť uzatvoriť s predávajúcim  bežnú kúpnu zmluvu na predaj tovaru v obchode v obchodných  prevádzkach predávajúceho.

8.3.  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúcich  je:  

 • súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov,
 • čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám
 • § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať klientov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia s klientom, a tiež poskytovať výhody (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Na základe uvedeného prevádzkovateľ taktiež poskytuje svojim zákazníkov tzv. zákaznícke karty. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať klientov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách služieb resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente služieb, o ktoré klient prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

8.4.  Predávajúci ( prevádzkovateľ)  spracúva osobné údaje dotknutých osôb ( kupujúcich)  na účely   predzmluvných vzťahov,  uzatvorenia zmluvy s potrebnými náležitosťami,  na účely zabezpečenia uplatňovania práv a povinností  z uzatvorenej zmluvy,  na účel  zasielania niektorých obchodných ponúk, notifikácií, noviniek a pod.,   a na účel zabezpečenia plnenia práv a povinností  predávajúceho z platných právnych predpisov a na to nadväzujúceho účely ( napr.  na zabezpečenie archivácie zmluvnej a účtovnej dokumentácie a pod,). 

8.5.  Dobou spracúvania osobných údajov predávajúcim je doba určitá, a to doba relevantná  na  identifikáciu zmluvnej strany, na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka), na uplatňovanie si práv v súdnom spore a pod.  Ďalej je za relevantnú dobu považovaná  doba  určená právnymi predpismi na archiváciu  účtovných dokladov predávajúceho. 

8.6. Dotknutá osoba ( kupujúci)  má  právo na zákonné, spravodlivé a transparentné spracúvanie svojich osobných údajov. Predávajúci  je povinný zabezpečiť  primeranú ochranu osobných údajov   dotknutých osôb  pred neoprávneným spracúvaním alebo sprístupnením. Za týmto účelom je povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia. 

8.7. Predávajúci  upovedomuje dotknuté osoby o tom, že  poskytnuté osobné  údaje nebude sprístupňovať tretím osobám za účelom  marketingu. 

 1. Osobné údaje dotknutých osôb  môžu byť zo  strany predávajúceho ( prevádzkovateľa)  sprístupnené:  

 • externému účtovníkovi ( sprostredkovateľovi)  podľa výberu poskytovateľa.,
 • externému správcovi  webovej ( internetovej ) stránky, resp. dodávateľovi internetových a elektronických služieb,
 • prepravným / zasielateľským  spoločnostiam podľa preferencie dotknutej osoby a konečného výberu  prevádzkovateľa,
 • právnemu zástupcovi v prípade vzniku potreby   právneho vymáhania nárokov z uzatvorenej zmluvy,
 • štátnym inštitúciám za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa ako napr. daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), súdnym exekútorom, súdom,  orgánom činným v trestnom konaní atď.

 
Zmluvným partnerom ( sprostredkovateľom) bude možné sprístupniť osobné údaje len za podmienky,    že títo poskytnú dostatočné  záruky na to, že spracúvanie osobných údajov bude uskutočňované v súlade so zákonnými zásadami.

8.9.  Prevádzkovateľ v súvislosti s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov informuje podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) informujeme kupujúcich o tom, že dotknutá osoba má právo: 

 • požadovať prístup k svojim osobným  údajom,   najmä právo  získať potvrdenie prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, aké kategórie, na  aký účel, a informáciu  o tom, ktorým príjemcom alebo kategóriám príjemcov boli osobné údaje sprístupnené, alebo kto má právo získať prístup k osobným údajom dotknutej osoby,
 • právo na opravu svojich osobných údajov, t.j právo požadovať, aby prevádzkovateľ  bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú,
 • na vymazanie osobných údajov, ak  má dotknutá osoba za to, že sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, resp. ak už účel spracúvania skončil,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  ak sú na to zákonné dôvody, napr preto, že prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, 
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, t.j. namietať proti spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich  sa konkrétnej situácie. Právo namietať je dané vždy pri spracúvaní údajov na účely priameho marketingu. 
 • na prenosnosť osobných údajov v prípade že dotknutá osoba poskytla dotknutá osoba na základe dobrovoľného súhlasu alebo na základe zmluvy,  ktorej je zmluvnou stranou, 
 • právo na odvolanie svojho súhlasu na spracúvanie osobných údajov v prípadoch, keď sú osobné údaje spracúvané na základe  súhlasu dotknutej osoby.

8.10.  Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu profistarsk@gmail.com, telefónne číslo 0915 358 900, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

8.11 Prevádzkovateľ upozorňuje   dotknuté osoby, že aj v prípade odvolania súhlasu na spracúvanie  osobných údajov, v prípade namietania spracúvania osobných údajov  a pri výkone iných svojich práv  má  prevádzkovateľ právo naďalej spracúvať už poskytnuté  osobné údaje dotknutej osoby  v rozsahu nevyhnutnom na preukazovanie, uplatňovanie  alebo    obhajovanie svojich právnych nárokov  a plnenie si  iných zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b),c) GDPR.     

8.12. Prevádzkovateľ upovedomuje dotknuté osoby  o ich práve podať v súvislosti s výkonom  práv na ochranu osobných údajov  sťažnosť, a/alebo návrh na začatie  konania  dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej ul. č. 12 v Bratislave, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.č. . +421 02 32313214.

9. Poučenie o možnosti podávať sťažnosti a podnety a možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

9.1. Kupujúci je oprávnený podávať predávajúcemu  sťažnosti a podnety, a to písomne na adresu jeho sídla alebo  e-mailom  na adresy  uvedené  v čl. I  týchto VOP.

9.2. Kupujúci  ( spotrebiteľ) má právo obrátiť sa s návrhom na alternatívne riešenie  prípadného sporu s predávajúcim  na subjekt alternatívneho riešenia sporov zapísaného do zoznamu subjektov vedeného  Ministerstvom hospodárstva  SR    podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

9.3.  Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporu  a možnosť podať návrh na alternatívne riešenie sporu sú dané prostredníctvom   platformy  na stránke www.spotrebitelskecentrum.sk.

10. Ostatné a záverečné ustanovenia

10.1. Odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom  internetovej stránky www.elektrostar.shop sa tieto VOP stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej  medzi predávajúcim a kupujúcim a zakotvujú tak práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce im z konkrétneho   zmluvného vzťahu,  pokiaľ sa strany výslovne písomne  v konkrétnej zmluve nedohodnú  inak.

10.2. Na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito VOP neupravenými sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych  predpisov, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka (zákona č 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), zákona č. 102/2014 Z.z.     o ochrane spotrebiteľa  pri  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo  prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.    

10.3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2023.

Obrázok

Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty

Výrobcovia

Všetci výrobcovia
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe